Informácie o podpore výskumno-vývojových centier z fondov EÚ dostupné na seminároch v regiónoch

27.01.2010

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje v týchto dňoch v regiónoch Slovenska informačné semináre pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) k výzve  vyhlásenej v rámci  schémy štátnej pomoci, zameranej na podporu výskumno-vývojových centier.
     Na stretnutiach s účastníkmi v Košiciach, Žiline a Trnave budú lektori agentúry bližšie objasňovať podmienky predkladania žiadostí o NFP. Venovať sa budú aj oprávnenosti žiadateľov, partnerov, ako aj správnemu vypracovaniu žiadosti o NFP a rozpočtu.
     Tieto informácie majú potenciálnym žiadateľom pomôcť vyvarovať sa najčastejších chýb pri vypracovaní a predkladaní žiadostí o NFP a tiež vytvoriť priestor na vysvetlenie nejasností, prípadne riešenie problémov. 

Termín a miesto konania informačných seminárov:

27. január 2010 o 14:00 hod. - Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica - novostavba, Veľká konferenčná sála - prízemie, Boženy Němcovej 5, 042 00 Košice.

28. január 2010 o 13:00 hod. - Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, budova B, 1. poschodie, č. dverí 106.

2. február 2010 o 13:00 hod. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave , Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, kino OKO.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku