Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO

11.09.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (zákon o pomoci a podpore) pozastavuje (predlžuje) výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO.
     Dôvodom je zmena podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu (zmena prílohy č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov a formulára povinnej prílohy žiadosti o NFP Rozpočet projektu) na dobu 17 kalendárnych dní.
     Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP, čím sa lehota na predkladanie žiadostí o NFP predĺži o dobu pozastavenia výzvy.
     Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy, t. j. do 15. októbra 2012.
     Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku