Navigácia

INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ vydalo dňa 22.06.2017 nasledovnú informáciu k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu celoživotného vzdelávania:
1.       V časti 1.5 výzvy Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP sa posúva uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 z 26.06.2017 na 21.08.2017.
2.       Podľa ustanovení uvedených v časti 1.5 výzvy sa aktualizácia hodnotiacich kôl nepovažuje za zmenu výzvy, z tohto dôvodu sa na posun uzavretia hodnotiaceho kola nevzťahuje proces zmeny výzvy z dôvodu zmeny formálnych náležitostí výzvy opísaných v časti 4 tejto výzvy.

Informáciu spolu s textom výzvy formou sledovania zmien nájdete tu.
Skočiť na začiatok stránky