III. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

Organizovanie neformálnych zasadnutí Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Vzdelávanie (OPV) vyplynulo z odporúčaní hodnotenia vykonaného firmou Ernst & Young v roku 2009 a tiež zo záverov IV. riadneho zasadnutia MV pre OPV.

III. neformálne zasadnutie MV pre OPV sa uskutočnilo dňa 16.04.2013 v priestoroch zasadacej sály Agentúry MŠVVaŠ SR v Bratislave aj za účasti zástupcov EK. Program neformálneho zasadnutia MV pre OPV sa zameral na fyzický a finančný pokrok vrátane problematických oblastí implementácie OPV, informácie o stave plnenia záväzku N+2/N+3 a prijaté opatrenia. Členom MV pre OPV boli poskytnuté informácie o národných projektoch v realizácii - „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ (Prijímateľ - Štátny inštitút odborného vzdelávania), „ Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ (Prijímateľ - Metodicko –pedagogické centrum), „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania „ (Prijímateľ - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania), „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“  (Prijímateľ - Národný ústav celoživotného vzdelávania) a prezentovali sa aj dva dopytovo - orientované projekty „Inovujme, aby sme zachránili a pomohli“ (Prijímateľ - Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica) a „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ (Prijímateľ – Trenčiansky samosprávny kraj).
Ďalej sa prezentácie zamerali na prípravu nového programového obdobia 2014-2020,odzneli informácie o prebiehajúcich negociáciách, aktuálnom stave legislatívnych nariadení  a o príprave operačného programu Ľudské zdroje za oblasť vzdelávania ako aj príprave Partnerskej dohody.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky