Navigácia
Skočiť na obsah

Grantový program pre univerzity na podporu nových učiteľských študijných programov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu vzniku nových učiteľských študijných programov a zároveň zavedenie takých zmien v týchto študijných programoch, ktoré podporujú zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vrátane vzdelávania detí a žiakov s odlišným materinským jazykom, rozvoj digitálnych kompetencií a posilňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami. Od 01.12.2023 môžu verejné vysoké školy žiadať o financovanie projektov zameraných na vytvorenie nových učiteľských študijných programov v nových aprobáciách.

Cieľom výzvy je podpora prípravy nových bakalárskych a magisterských učiteľských študijných programov, ako aj nových učiteľských študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň s aprobáciou pre všetky vzdelávacie oblasti pre primárne vzdelávanie, jednu vzdelávaciu oblasť pre nižšie stredné vzdelanie alebo jednu vzdelávaciu oblasť pre základné vzdelávanie.

Výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 2 500 000 EUR.

Výzva pozostáva z  vytvorenia a prípravy na realizáciu najmenej jedného nového učiteľského študijného programu s aprobáciou pre všetky vzdelávacie oblasti pre primárne vzdelávanie, jednu vzdelávaciu oblasť pre nižšie stredné vzdelanie alebo jednu vzdelávaciu oblasť pre základné vzdelávanie.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia.

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) výlučne prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy – ISPO dostupnom na webovom sídle: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky