Grantová agentúra VEGA má nových členov

21.06.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavlom Šajgalíkom slávnostne vymenovali nových členov Vedeckej grantovej agentúry VEGA. Tí budú nadchádzajúce štyri roky pôsobiť v 13 odborných komisiách a hodnotiť projekty základného výskumu predkladané pracoviskami vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.
     „Ide o mimoriadne dôležitý program, ktorý významným spôsobom prispieva k zvyšovaniu kvality vedy a vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, a to prostredníctvom súťaže o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vedu“, povedal minister školstva, ktorý podporu vedy a výskumu považuje za svoju prioritu.
     V rámci rozšíreného predsedníctva, ktoré vybrali hlasovaním zástupcovia všetkých 13 komisií, sa predsedom VEGA stal prof. PhDr. František Gahér, CSc. (oblasť spoločenských vied)a podpredsedom Ing. Peter Múčka, CSc. (oblasť technických vied). K ďalším 4 členom, ktorí pokryjú ostatné odbory patria prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. (oblasť prírodných vied), prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. (oblasť pôdohospodárskych vied), MVDr. Dáša Čížková, DrSc.  (oblasť lekárskych vied) a prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (oblasť humanitných vied).vega1
     Vedecká grantová agentúra vznikla v roku 1996 na základe dohody medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) ako poradný orgán ministra a predsedníctva SAV. Jej hlavnou úlohou je vzájomný koordinovaný postup pri výbere a hodnotení vedeckých projektov na základe expertného hodnotenia, čo má prispieť k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na vedu v podmienkach rezortu školstva a SAV. Svojou činnosťou sa VEGA podieľa na skvalitňovaní úrovne základného výskumu v oboch rezortoch a účasť na riešení tohto typu projektov je súčasťou akreditačného hodnotenia organizácií v oboch rezortoch.    
     Zoznam všetkých členov bude dostupný na web stránke www.minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku