Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov

12.12.2013
      Rada fondu na podporu vzdelávania začiatkom decembra schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov. Rada fondu pri schvaľovaní pôžičiek prihliadala na zákonom predpísané kritériá, ktoré vychádzajú najmä zo sociálnej situácie žiadateľa, ako aj z jeho študijných výsledkov.
     „Z celkového počtu 3 717 doručených žiadostí o poskytnutie pôžičky bolo neschválených 1 764 žiadostí, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona,“ konštatoval Pavol Kučmáš, poverený riadením fondu. Podľa jeho slov: „Išlo napríklad o žiadosti doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.“
     Žiadateľom o pôžičku, ktorým bola žiadosť o poskytnutie pôžičky schválená, bude v priebehu najbližších dvoch týždňov zaslaná na podpis zmluva o pôžičke. Predpokladaný termín vyplatenia prvých pôžičiek je začiatok januára 2014. Menné zoznamy schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie pôžičky sú už dostupné na webovom sídle fondu.
     Schválených bolo 1953 pôžičiek. V porovnaní s akademickým rokom 2012/2013 bol teda podporený nižší počet žiadateľov pri výraznom náraste výšky schválených pôžičiek (o takmer 1,5 mil. EUR). Celková výška schválených pôžičiek predstavuje takmer 5 mil. EUR, kým v akademickom roku 2012/2013 bola celková výška pôžičiek poskytnutých študentom na úrovni 3,54 mil. EUR.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku