Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre pedagógov

12.11.2013
      Rada fondu na podporu vzdelávania na svojom včerajšom rokovaní schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov. Fondu bolo celkovo doručených 702 žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov v celkovej žiadanej výške 6,76 mil. eur, pričom fond mal k dispozícii na pôžičky pre pedagógov 1,5 mil. eur. Rada fondu pri schvaľovaní pôžičiek prihliadala na zákonom predpísané kritériá, ktoré vychádzajú najmä zo sociálnej a pracovnoprávnej situácie žiadateľa.
       „Z celkového počtu 702 doručených žiadostí o poskytnutie pôžičky bolo neschválených 563 žiadostí, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok,“ konštatuje Pavol Kučmáš poverený riadením fondu.
       Rada fondu pri schvaľovaní pôžičiek prihliadala na zákonom predpísané kritériá, napríklad na to, či žiadateľ vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť na plný pracovný úväzok, žiadateľ je osobou uznanou za invalidnú podľa osobitného predpisu a žiadateľ má manžela alebo manželku, ktorý alebo ktorá je tiež pedagógom.
       Žiadateľom o pôžičku, ktorým bola žiadosť o poskytnutie pôžičky schválená, bude v priebehu najbližších dvoch týždňov zaslaná na podpis zmluva o pôžičke. Predpokladaný termín vyplatenia prvých pôžičiek je začiatok decembra 2013. Menné zoznamy schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie pôžičky sú dostupné na webovom sídle fondu.
     V porovnaní so školským rokom 2012/2013 bol podporený takmer trojnásobný počet žiadateľov. Konkrétne 139 oproti 51 z predchádzajúceho roka. Výška schválených pôžičiek je pritom viac ako trojnásobná. Teda v tomto roku budú podporení učitelia v objeme 1,5 mil. eur, kým v roku 2012/2013 bola celková výška pôžičiek poskytnutých učiteľom na úrovni 410 000 eur.
 
 Michal Kaliňák
 hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku