Financovanie

 

 1. Od 1. 1. 2013 sú financované zo štátneho rozpočtu:

 a) z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:

 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC,

 b) z rozpočtovej kapitoly MV SR:

 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a okresného úradu v sídle kraja,
 • materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja,
 • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja.

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

  

 1. Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:
 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC od 1. 1. 2005
 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov od 1. 1. 2007

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy: 

 • Zákon č. 564/2004 Z. z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov -spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,
 • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -spôsob poskytovania finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§9 ods.12),
 • Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  - zber údajov potrebných  na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§7a).
 • Normatívne financovanie
 • Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2021
 • Príspevok na špecifiká
 • Príspevok na rekreáciu
 • Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • Dopravné
 • Havárie
 • Nákup HIM, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov
 • Mimoriadne výsledky žiakov
 • Odchodné
 • Príspevok na školu v prírode (ŠvP)
 • Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)
 • Metodika, otázky a odpovede k školám v prírode a lyžiarskym kurzom
 • Príspevok na učebnice
 • Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
 • Rozvojové projekty
 • Vzdelávacie poukazy
 • Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok
 • Správa o hospodárení
 • Štatistické zisťovanie o pracovníkoch a mzdách
 • Financovanie vakcín
 • COFOG – klasifikácia výdavkov verejnej správy
 • Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní
 • Zoznam platných všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov pre oblasť financovania regionálneho školstva
 • Podnikateľská činnosť
 • Zber údajov za materské školy podľa stavu k 31. decembru 2020
 • Školské úrady
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku