Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

Verejné ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia (v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC) sú financované od 1. 1. 2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC.

Neštátne ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba sú financované od 1. 1. 2007 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Údaje o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení a poslucháčov JŠ v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka prostredníctvom Centrálneho registra(CR) cez Rezortný informačný systém (RIS) www.crinfo.iedu.sk . Údaje poskytujú zriaďovatelia škôl a školských zariadení v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, obce a v osobitnom prípade v oblasti stravovania regionálny úrad školskej správy.

V súlade s prechodným ustanovením § 9o zákona č. 597/2003 Z. z. na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam sa za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie:

  • v januári 2023 použijú údaje o počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023, overené a schválené ministerstvom.,
  • na rok 2023 použijú aj údaje o počte detí zariadenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. januáru 2023, overené a schválené ministerstvom.

Originálne kompetencie obcí aj VÚC na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy pre obce a VÚC (§ 6 ods. 12, § 9 ods. 12 a § 9aa) v oblasti financovania školstva. Tu je uvedená aj povinnosť samosprávy prijať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom určí výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a uzatvorenie zmluvy so zriaďovateľom ZUŠ, JŠ a MŠ a školského zariadenia, ktorým je štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Obec poskytne finančné prostriedky na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ, dieťa školského zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti  štátom uznanej cirkvi, náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby z finančných prostriedkov poukázaných z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.

VÚC poskytne na poslucháča JŠ, dieťa školského zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti  štátom uznanej cirkvi, náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča JŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Informácie o podieloch obcí a VÚC na výnose dane z príjmov fyzických osôb sú zverejnené na adrese: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky