Financovanie športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR financuje šport podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto nemá možnosť poskytnúť finančné prostriedky akejkoľvek fyzickej osobe, či právnickej osobe, ak táto nie je oprávnenou osobou na realizáciu niektorého zo zákonom stanoveného účelu. Znamená to, že akákoľvek žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre oblasť športu, ktorá nespĺňa zákonom alebo ministerstvom predpísané náležitosti, musí byť ministerstvom zamietnutá bez možnosti rozhodovania o nej.

 
 • Alokácia finančných prostriedkov
 • Financovanie športu v roku 2022
 • Financovanie športu v roku 2021
 • Financovanie športu v roku 2020
 • Financovanie športu v roku 2019
 • Financovanie športu v roku 2018
 • Financovanie športu v roku 2017
 • Financovanie športu do 31.12.2016
 • Register poskytnutých dotácií
 • Informácie, formuláre, vzory
 • Informácia pre žiadateľov o príspevok za zásluhy v oblasti športu
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku