Financovanie športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR financuje šport výlučne podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ministerstvo nemá zákonnú možnosť poskytnúť finančné prostriedky akejkoľvek fyzickej osobe, či právnickej osobe, ak táto nie je oprávnenou osobou na realizáciu niektorého zo zákonom stanoveného účelu. Znamená to, že akákoľvek žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre oblasť športu, ktorá nespĺňa zákonom alebo ministerstvom predpísané náležitosti, musí byť ministerstvom zamietnutá bez možnosti rozhodovania o nej.
Ministerstvo bude na tomto mieste v predstihu zverejňovať presné a záväzné informácie pre akékoľvek poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu ministerstva.
Okrem finančných prostriedkov ministerstva je oblasť športu financovaná z iných verejných zdrojov. Na tomto mieste podľa zákona zverejníme aj tieto zdroje.
 • Financovanie športu v roku 2021
 • Financovanie športu v roku 2020
 • Financovanie športu v roku 2019
 • Financovanie športu v roku 2018
 • Financovanie športu v roku 2017
 • Financovanie športu do 31.12.2016
 • Register poskytnutých dotácií
 • Alokácia finančných prostriedkov
 • Informácie, formuláre, vzory
 • Financovania športu z iných verejných zdrojov
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku