Financovanie športu

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o financovaní športu: Lýdia Gojda
 
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR financuje šport podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto nemá možnosť poskytnúť finančné prostriedky akejkoľvek fyzickej osobe, či právnickej osobe, ak táto nie je oprávnenou osobou na realizáciu niektorého zo zákonom stanoveného účelu. Znamená to, že akákoľvek žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre oblasť športu, ktorá nespĺňa zákonom alebo ministerstvom predpísané náležitosti, musí byť ministerstvom zamietnutá bez možnosti rozhodovania o nej.
Skočiť na začiatok stránky