Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023

AKTUALIZOVANÉ 8.9. 2023

Zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ za mesiace január až marec 2023 bude vzhľadom na dostatočne dlhú dobu predkladania žiadostí o finančnú pomoc ukončený dňa 15. septembra 2023. Z uvedeného dôvodu školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, môžu vyplniť formulár za uvedené mesiace do uvedeného dátumu, avšak najneskôr do 15. septembra 2023.

Finančná pomoc za zvýšené sadzby energií v plnej miere v roku 2023 je určená pre:

a.​​​​ školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov,

b. špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS.

Zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ počnúc faktúrami za mesiac január 2023 je spustený na web stránke energie2023.iedu.skTento zber údajov bude vyhodnocovaný na MŠVVaŠ SR priebežne na mesačnej báze.

Finančná pomoc bude zameraná na to, aby MŠVVaŠ SR dokázalo doručiť finančné prostriedky všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu v plnej miere. To znamená, že školy dostanú finančné prostriedky v plnej miere nad úroveň platieb v minulom roku. Finančné prostriedky budú školám poskytnuté prostredníctvom „Dohodovacieho konania“. Z uvedeného vyplýva, že školy nebudú žiadať o finančnú pomoc Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“).

Finančnú pomoc pre školy zabezpečí MŠVVaŠ SR nasledovne:

1. Prostredníctvom MH SR

80 % oprávnených nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a zemný plyn (cena komodity bez DPH a bez poplatkov) nasledovne:

  1. v prípade zemného plynu predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 99 eur/MWh ( zastropovaná cena) a spotreby v MWh,
  2. v prípade elektrickej energie predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 199 eur/MWh (zastropovaná cena) a spotreby v MWh.


2. Prostredníctvom Ministerstva financií SR

  1. 20 % oprávnených nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a zemný plyn (cena komodity bez DPH a bez poplatkov), v prípade, že jednotková cena komodity – elektrická energia, plyn prekračuje zastropovanú cenu (199 €/MWh, resp. 99 €/MWh) nasledovne:
  1. v prípade zemného plynu predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 99 eur/MWh a spotreby v MWh,
  2. v prípade elektrickej energie predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 199 eur/MWh a spotreby v MWh.

 

  1. V prípade, že jednotková cena komodity – elektrická energia, zemný plyn prekračuje zastropovanú cenu (199 €/MWh, resp. 99 €/MWh), pristúpi MŠVVaŠ SR aj  k porovnaniu nákladov jednotkovej ceny komodity za rok 2023 s rokom  2022 a  predmetom žiadosti na MF SR bude aj finančná pomoc pre školy, ktorá bude predstavovať súčin medziročného navýšenia jednotkovej ceny komodity v €  a spotreby v MWh.

K uvedeným oprávneným nákladom v bode 1. a 2. (A+B) bude napočítaná suma poplatkov a DPH.

  1. V prípade, že jednotková cena komodity – elektrická energia, zemný plyn neprekračuje zastropovanú cenu (199 €/MWh, resp. 99 €/MWh), pristúpi MŠVVaŠ SR k porovnaniu nákladov jednotkovej ceny komodity za rok 2023 s rokom  2022. V tomto prípade bude predmetom žiadosti na MF SR finančná pomoc pre školy, ktorá bude predstavovať súčin medziročného navýšenia jednotkovej ceny komodity v €  a spotreby v MWh. K tomuto objemu  bude napočítaná  suma  poplatkov a DPH.

Všetky vyššie uvedené výpočty zrealizuje MŠVVaŠ SR z údajov zozbieraných prostredníctvom elektronického formulára.

Pokiaľ školy sídlia v prenajatých priestoroch a okrem nájomného uhrádzajú prenajímateľovi náklady za energie, ktoré spotrebujú v prenajatom priestore, potom zriaďovatelia týchto škôl môžu žiadať z dôvodu nárastu cien energií o navýšenie FP prostredníctvom „Dohodovacieho konania“, ktoré je vyhlásené na tento konkrétny účel na web stránke MŠVVaŠ SR.

V prípade, že škola  za prenajímané priestory uhrádza náklady za energie priamo dodávateľom energií (teda EIC/POD kód odberného miesta je pridelený škole),  potom takáto škola  doplní údaje o týchto energiách  priamo do formulára  „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“.

Podrobnosti k vyhodnoteniu zberu údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“, v rámci jednotlivých kôl dohodovacích konaní nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky