Navigácia

Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023

AKTUALIZOVANÉ 24. 11. 2023

Po ukončení elektronického zberu údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ za obdobie január - október 2023 boli prostredníctvom RÚŠS zosumarizované požiadavky škôl a štátnych školských zariadení („ŠZ“) na dofinancovanie predpokladaných nákladov na energie v období október – december 2023.

Podkladom pre stanovenie navrhovanej sumy finančných prostriedkov boli údaje o

 • skutočných nákladoch za energie spotrebované v mesiacoch 1-9/2023 uhradené do 30.9.2023,
 • predpokladaných nákladoch za energie v mesiacoch 10-12/2023, ktoré bude potrebné uhradiť do konca roka 2023,
 • minimálnej výške požiadavky školy alebo ŠZ na poskytnutie finančných prostriedkov,
 • odporúčanej výške na poskytnutie finančných prostriedkov zo strany RÚŠS.

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov bol vstup zriaďovateľa do dohodovacieho konania.

Pri posudzovaní požiadaviek bola zohľadnená výška odporúčania RÚŠS, objem finančných prostriedkov na 1 žiaka školy vrátane finančných prostriedkov už poskytnutých v rámci 6 kôl dohodovacieho konania Finančná pomoc v plnej miere.

Upozorňujeme školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VUC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov, aby v prípade nevyčerpania týchto finančných prostriedkov si ich preniesli do budúceho kalendárneho roka a minuli ich na energie najneskôr do 31.3.2024.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov je uvedený nižšie v časti „Súbory na stiahnutie“.

10. 11. 2023

V súvislosti s ukončením zberu údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ za mesiace apríl – október k 30.10.2023 uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dohodovacie konanie podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov na úhradu nákladov na energie spotrebované v roku 2023.

V dohodovacom konaní majú školy možnosť žiadať o dofinancovanie predpokladaných nákladov za energie v mesiacoch október až december 2023, ktoré bude škola musieť uhradiť do konca roka 2023.

V žiadosti o DK budú školy vypĺňať údaje nasledovne:

 • v stĺpci „Skutočné náklady za energie spotrebované v mesiacoch 01-09/2023 uhradené do 30.9.2023“ je potrebné uviesť výšku nákladov za energie, ktoré boli uhradené do 30.9.2023. Pri vypĺňaní uvedeného údaju je potrebné vychádzať z účtovníctva školy;
 • v stĺpci „Predpokladané náklady za energie v mesiacoch 10-12/2023, ktoré bude potrebné uhradiť do konca roka 2023“ uvedie škola očakávanú výšku nákladov na energie, ktoré bude potrebovať uhradiť do konca roka 2023;
 • v stĺpci „Minimálna požiadavka na poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré škola potrebuje uhradiť v roku 2023 a nemá k dispozícii finančné zdroje“ uvedie škola výšku finančných prostriedkov, ktoré žiada dofinancovať. Pri stanovení výšky požiadavky zohľadní škola finančné zdroje, ktoré má k dispozícii na uhradenie nákladov na energie a uvedie iba nutnú požiadavku na pokrytie chýbajúcich finančných zdrojov na úhradu nákladov na energie.

Upozorňujeme, že do DK školy neuvádzajú:

 • náklady na úhradu nedoplatku za energie spotrebované v roku 2022,
 • náklady, ktoré budú hradené v roku 2024 ( napr. vyúčtovanie za rok 2023...).

Škola, ktorá sa zapojila do 6. kola zberu údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“, predloží žiadosť o DK až po zverejnení výsledkov 6. kola zberu údajov. Ak boli škole v tomto kole poskytnuté finančné prostriedky, je potrebné ich zohľadniť pri stanovení požiadavky na dofinancovanie finančných prostriedkov prostredníctvom tohto DK.

Žiadosti predkladajú školy prostredníctvom svojho zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu školskej správy.

Vzor žiadosti o dohodovacie konania sa nachádza v časti „Súbory na stiahnutie“

25.10.2023

V nadväznosti na blížiaci sa koniec kalendárneho roka a potrebu škôl dostať finančné prostriedky aj na pokrytie cien energií v posledných mesiacoch roka, Vás informujeme, že zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ prostredníctvom elektronického formulára za mesiace apríl – október bude ukončený dňa 30. októbra 2023.

Následne bude vyhlásené dohodovacie konanie na doručenie finančnej pomoci školám a školským zariadeniam za mesiace október – december v súvislosti s dofinancovaním prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií.

V dohodovacom konaní budú školy vypĺňať údaje o skutočných a očakávaných výdavkoch na energie do konca kalendárneho roka 2023. Žiadosti budú predkladať prostredníctvom svojho zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu školskej správy.

Všetky podrobnosti o uvedenom  dohodovacom konaní zverejní MŠVVaŠ SR po vyhodnotení VI. kola zberu údajov tak, aby finančná pomoc na energie bola doručená školám všetkých zriaďovateľov a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS najneskôr začiatkom decembra 2023.

08.09.2023

Zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ za mesiace január až marec 2023 bude vzhľadom na dostatočne dlhú dobu predkladania žiadostí o finančnú pomoc ukončený dňa 15. septembra 2023. Z uvedeného dôvodu školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, môžu vyplniť formulár za uvedené mesiace do uvedeného dátumu, avšak najneskôr do 15. septembra 2023.

Finančná pomoc za zvýšené sadzby energií v plnej miere v roku 2023 je určená pre:

a.​​​​ školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov,

b. špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS.

Zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ počnúc faktúrami za mesiac január 2023 je spustený na web stránke energie2023.iedu.skTento zber údajov bude vyhodnocovaný na MŠVVaŠ SR priebežne na mesačnej báze.

Finančná pomoc bude zameraná na to, aby MŠVVaŠ SR dokázalo doručiť finančné prostriedky všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu v plnej miere. To znamená, že školy dostanú finančné prostriedky v plnej miere nad úroveň platieb v minulom roku. Finančné prostriedky budú školám poskytnuté prostredníctvom „Dohodovacieho konania“. Z uvedeného vyplýva, že školy nebudú žiadať o finančnú pomoc Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“).

Finančnú pomoc pre školy zabezpečí MŠVVaŠ SR nasledovne:

1. Prostredníctvom MH SR

80 % oprávnených nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a zemný plyn (cena komodity bez DPH a bez poplatkov) nasledovne:

 1. v prípade zemného plynu predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 99 eur/MWh ( zastropovaná cena) a spotreby v MWh,
 2. v prípade elektrickej energie predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 199 eur/MWh (zastropovaná cena) a spotreby v MWh.


2. Prostredníctvom Ministerstva financií SR

 1. 20 % oprávnených nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a zemný plyn (cena komodity bez DPH a bez poplatkov), v prípade, že jednotková cena komodity – elektrická energia, plyn prekračuje zastropovanú cenu (199 €/MWh, resp. 99 €/MWh) nasledovne:
 1. v prípade zemného plynu predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 99 eur/MWh a spotreby v MWh,
 2. v prípade elektrickej energie predstavujú oprávnené náklady súčin navýšenia jednotkovej ceny za komoditu nad 199 eur/MWh a spotreby v MWh.

 

 1. V prípade, že jednotková cena komodity – elektrická energia, zemný plyn prekračuje zastropovanú cenu (199 €/MWh, resp. 99 €/MWh), pristúpi MŠVVaŠ SR aj  k porovnaniu nákladov jednotkovej ceny komodity za rok 2023 s rokom  2022 a  predmetom žiadosti na MF SR bude aj finančná pomoc pre školy, ktorá bude predstavovať súčin medziročného navýšenia jednotkovej ceny komodity v €  a spotreby v MWh.

K uvedeným oprávneným nákladom v bode 1. a 2. (A+B) bude napočítaná suma poplatkov a DPH.

 1. V prípade, že jednotková cena komodity – elektrická energia, zemný plyn neprekračuje zastropovanú cenu (199 €/MWh, resp. 99 €/MWh), pristúpi MŠVVaŠ SR k porovnaniu nákladov jednotkovej ceny komodity za rok 2023 s rokom  2022. V tomto prípade bude predmetom žiadosti na MF SR finančná pomoc pre školy, ktorá bude predstavovať súčin medziročného navýšenia jednotkovej ceny komodity v €  a spotreby v MWh. K tomuto objemu  bude napočítaná  suma  poplatkov a DPH.

Všetky vyššie uvedené výpočty zrealizuje MŠVVaŠ SR z údajov zozbieraných prostredníctvom elektronického formulára.

Pokiaľ školy sídlia v prenajatých priestoroch a okrem nájomného uhrádzajú prenajímateľovi náklady za energie, ktoré spotrebujú v prenajatom priestore, potom zriaďovatelia týchto škôl môžu žiadať z dôvodu nárastu cien energií o navýšenie FP prostredníctvom „Dohodovacieho konania“, ktoré je vyhlásené na tento konkrétny účel na web stránke MŠVVaŠ SR.

V prípade, že škola  za prenajímané priestory uhrádza náklady za energie priamo dodávateľom energií (teda EIC/POD kód odberného miesta je pridelený škole),  potom takáto škola  doplní údaje o týchto energiách  priamo do formulára  „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“.

Podrobnosti k vyhodnoteniu zberu údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“, v rámci jednotlivých kôl dohodovacích konaní nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky