Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023

September 2023

Zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ za mesiace január až marec 2023 bude vzhľadom na dostatočne dlhú dobu predkladania žiadostí o finančnú pomoc ukončený dňa 15. septembra 2023. Z uvedeného dôvodu školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, môžu vyplniť formulár za uvedené mesiace do uvedeného dátumu, avšak najneskôr do 15. septembra 2023.

August 2023

V 4. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 sa zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnú finančné prostriedky na energie spotrebované od januára do júna 2023 na základe údajov z formulára vyplneného do 12.7.2023.

Jún 2023

V 3. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 sa zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnú finančné prostriedky na energie spotrebované od januára do apríla 2023 na základe údajov z formulára vyplneného do 25.5.2023.

V časti súbory na stiahnutie je uvedené sumárne vyhodnotenie dohodovacieho konania s objemom poskytnutých finančných prostriedkov jednotlivým školám a školským zariadeniam za všetky žiadosti vyhodnocované v tomto kole. Na samostatných hárkoch za jednotlivé mesiace je uvedené vyhodnotenie jednotlivých žiadostí s poskytnutou sumou alebo dôvodom neposkytnutia finančných prostriedkov.

V prípade, že správne vyplnené údaje boli na základe vykonaných kontrol vyhodnotené ako chybné, je potrebné opätovne vyplniť formulár na webe spolu so zaslaním skenov faktúr príslušnému RÚŠS na ich individuálne posúdenie. RÚŠS zašle ministerstvu skeny faktúr, ktoré dokazujú správnosť údajov v elektronickom formulári. Následne bude rozhodnutie ministerstva upravené.

Máj 2023

V 2. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 bola zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení vypočítaná výška finančnej pomoci na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári a februári 2023. Podkladom pre výpočet boli údaje, ktoré školy a školské zariadenia zadali do formulára na webovom sídle MŠVVaŠ v termíne do 12.4.2023.

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je vstup zriaďovateľa do dohodovacieho konania. Prehľad najčastejších chýb v zbere dát je uvedený dole v časti Marec 2023.

V súboroch na stiahnutie je zverejnený zoznam žiadateľov o dofinancovanie energií v 2. kole, pri úspešných žiadateľoch je zverejnená suma, ktorá im bude poskytnutá za mesiace január a február 2023, pri neúspešných žiadateľoch je uvedený dôvod neposkytnutia finančných prostriedkov.

V prípade, že správne vyplnené údaje boli na základe vykonaných kontrol vyhodnotené ako chybné, je potrebné opätovne vyplniť formulár na webe spolu so zaslaním skenov faktúr príslušnému RÚŠS na ich individuálne posúdenie. RÚŠS zašle ministerstvu skeny faktúr, ktoré dokazujú správnosť údajov v elektronickom formulári. Následne bude rozhodnutie ministerstva upravené.

Marec 2023

V 1. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 boli zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári 2023. Dohodovacie konanie bolo určené pre školy financované priamo zo štátneho rozpočtu, čiže pre školy v prenesenom výkone (základné, stredné a špeciálne školy a všetky ich súčasti).

Podkladom pre stanovenie navrhovanej sumy finančných prostriedkov boli údaje o spotrebe  a platbách za dodávky zemného plynu, elektrickej energie, tepla a tuhých palív za január 2023 a za rok 2022 zozbierané prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený na web stránke energie2023.iedu.sk. Údaje z formulára budú vyhodnocované na mesačnej báze. V prvom kole dohodovacieho konania mali subjekty možnosť vyplniť údaje za január 2023 v termíne do 13.3.2023.

Finančné prostriedky boli poskytnuté v prípade:

a) navýšenia jednotkovej ceny komodity v januári 2023 nad zastropovanú cenu v štruktúre:

  • 80% oprávnených nákladov bez DPH a poplatkov za spotrebovanú elektrickú energiu alebo zemný plyn z čiastky, ktorá presahuje zastropovanú cenu 199 €/MWh pri elektrickej energii alebo 99 €/MWh pri zemnom plyne prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a
  • 20% oprávnených nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu alebo zemný plyn z čiastky, ktorá presahuje zastropovanú cenu 199 €/MWh pri elektrickej energii alebo 99 €/MWh pri zemnom plyne vrátane DPH a poplatkov prostredníctvom Ministerstva financií SR (MF SR).

b)  navýšenia jednotkovej ceny komodity v januári 2023 v porovnaní s rokom 2022 nad rámec bodu a)

  • dofinancovanie navýšenia jednotkovej ceny v januári 2023 v porovnaní s priemernou jednotkovou cenou komodity v roku 2022 vrátane DPH a poplatkov prostredníctvom Ministerstva financií SR (MF SR).

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov bol vstup zriaďovateľa do dohodovacieho konania.

Prehľad najčastejších chýb v zbere dát:

1. Nereálna jednotková cena komodity

Uvedená jednotková cena komodity je neprimerane nízka, alebo vysoká.

Je potrebné skontrolovať uvedené údaje za jednotkovú cenu elektriny, plynu a tepla bez DPH za január 2023 za jednotlivé odberné miesta ako aj celkový údaj za rok 2022. Do formulára treba zadať cenu za 1 MWh.

V prípade, že údaje boli vyplnené správne, je potrebné opätovne vyplniť formulár na webe spolu so zaslaním skenov faktúr príslušnému RÚŠS na ich individuálne posúdenie. RÚŠS zašle ministerstvu skeny faktúr tých škôl, ktoré dokazujú správnosť údajov v elektronickom formulári. Následne bude rozhodnutie ministerstva upravené.

2. Nesprávna spotreba, chýbajúci alebo nesprávny EIC/POD kód

V prípade vyúčtovacích faktúr ministerstvo overovalo správnosť identifikačných údajov odberných miest (EIC/POD kódy) a uvedenej spotreby elektrickej energie a zemného plynu u dodávateľov. Finančné prostriedky neboli poskytnuté v prípade chybne zadaného kódu, chýbajúceho kódu alebo nesprávnej spotreby elektrickej energie alebo plynu.

V prípade zálohových faktúr bola spotreba elektrickej energie, zemného plynu a tepla porovnávaná so spotrebou v roku 2022 a nesmela prekročiť 25% spotreby v roku 2022.

V prípade, že údaje boli vyplnené správne, je potrebné opätovne vyplniť formulár na webe spolu so zaslaním skenov faktúr príslušnému RÚŠS na ich individuálne posúdenie.  RÚŠS zašle ministerstvu skeny faktúr tých škôl, ktoré dokazujú správnosť údajov v elektronickom formulári. Následne bude rozhodnutie ministerstva upravené.

3. Duplicitne uvedené odberné miesto

Finančné prostriedky nebudú poskytnuté, ak bol formulár vyplnený viacnásobne za to isté odberné miesto a rovnaký mesiac.

4. Zadaná jednotková cena komodity neprekročila zastropovanú cenu ani nenarástla oproti roku 2022

V dohodovacom konaní sú poskytované finančné prostriedky v prípade navýšenia jednotkovej ceny komodity v januári 2023 nad jej zastropovanú cenu (199 € elektrická energia a 99 € plyn), alebo v porovnaní s priemernou cenou komodity v roku 2022. Keďže ani jedna z týchto podmienok nebola splnená, nemôžu byť finančné prostriedky poskytnuté. Škola v uvedenom prípade nie je oprávneným žiadateľom.

5. Nulová suma požiadavky na dofinancovanie v DK

Pokiaľ škola nežiada o dofinancovanie energií, nie je potrebné vypĺňať formulár.

6. Výsledná suma finančných prostriedkov je nižšia ako 50 €

Ak výsledná suma, ktorá by mala byť dofinancovaná prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR alebo Ministerstva financií SR za všetky komodity vychádza nižšia ako 50 €, finančné prostriedky nebudú poskytnuté.

Subjektom, ktorým nebudú poskytnuté finančné prostriedky z dôvodu neúplne alebo nesprávne vyplneného formulára, bude umožnené jeho opätovné vyplnenie.

Finančné prostriedky budú zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad úspešných a neúspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov je uvedený nižšie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky