Navigácia

FAQ: Profesijné uznávanie (na regulované povolania)

Často kladené otázky na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní
(uznávanie odbornej kvalifikácie, regulované povolania)

 1. Skončil(a) som strednú/vysokú školu v zahraničí a mám v pláne vykonávať regulované povolanie  v SR, ako mám postupovať?
 2. Musím požiadať o uznanie svojho vzdelania na regulované povolanie, aj keď som skončil(a) strednú/vysokú školu v ČR a máme uzavretú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonom?
 3. Aký názov regulovaného povolania mám uviesť?
 4. Musím vykonávať povolanie, ktoré uvediem v žiadosti?
 5. Aký správny poplatok musím zaplatiť pri uznávaní dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania alebo pri uznávaní odbornej kvalifikácie?
 6. Mám  jazykový certifikát / osvedčenie z kurzu celoživotného vzdelávania a chcem si ho nechať uznať. Ako mám postupovať?
 7. Čo ak povolanie, ktoré chcem vykonávať, nie je zaradené do zoznamu regulovaných povolaní na stránke MŠVVŠ SR, ale zamestnávateľ odo mňa vyžaduje zdokladovanie istého stupňa vzdelania (napr. pri výkone štátnej služby, niektoré živnosti a pod.)?

 

 1. Skončil(a) som strednú/vysokú školu v zahraničí a mám v pláne vykonávať regulované povolanie  v SR, ako mám postupovať?

Zákon č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií zavádza dvojstupňový model uznávania na výkon regulovaného povolania (doklady o vzdelaní a odborná kvalifikácia).

Za povolania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, športových odborníkov (ak ide o doklad o odbornej kvalifikácii vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou) a zdravotníckych pracovníkov zodpovedá v obidvoch stupňoch MŠVVŠ SR.

MŠVVŠ SR taktiež uznáva doklad o vzdelaní (vysokoškolský diplom, absolventský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške), avšak bez odbornej kvalifikácie (neposudzuje prax, osvedčenia z kurzov a pod.), pre ďalšie povolania (napr. niektoré živnosti, stavebné povolania a i.)

Formulár žiadosti, spolu s predpísanými dokladmi o vzdelaní môžete nájsť na internetovej stránke ministerstva týkajúcej sa profesijného uznávania.

V prípade elektronického podania je elektronický formulár žiadosti zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk):

Elektronická žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, športoví odborníci)

Elektronická žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania v SR (ostatné regulované povolania)

Pre uznanie odbornej kvalifikácie (doklad o odbornej spôsobilosti, osvedčenia) na výkon regulovaného povolania (okrem vyššie popísaných) sa prosím obráťte na príslušný orgán na uznanie odbornej kvalifikácie, do pôsobnosti ktorého dané povolanie spadá. Vyhľadáte ho v databáze regulovaných povolaní v Slovenskej republike, ktorá obsahuje viaceré užitočné informácie k procesu uznania.

 1. Musím požiadať o uznanie svojho vzdelania na regulované povolanie, aj keď som skončil(a) strednú/vysokú školu v ČR a máme uzavretú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonom?

Áno. Prezidentská zmluva s ČR neplatí na uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií na výkon regulovaného povolania (článok 1 predmetnej zmluvy).

 1. Aký názov regulovaného povolania mám uviesť?

Názov regulovaného povolania vyhľadáte v databáze regulovaných povolaní v Slovenskej republike.

Zoznam regulovaných povolaní je flexibilný zoznam, pred podaním žiadosti si overte názov regulovaného povolania spolu so zákonom, ktorý uvedené povolanie reguluje. Názov Vášho študijného odboru nemusí byť (a spravidla nie je) zároveň názvom regulovaného povolania v SR.

Ak máte záujem o uznanie na výkon viacerých regulovaných povolaní (napríklad pedagogické povolania), ktoré sú regulované tým istým zákonom, je možné ich uviesť všetky v jednej žiadosti (s jedným správnym poplatkom).

 1. Musím vykonávať povolanie, ktoré uvediem v žiadosti?

Nie. Ak si nechávate uznať Váš doklad o vzdelaní na výkon povolania a neskoršie to povolanie nebudete vykonávať, je to výlučne Vaše rozhodnutie. Predmetom skúmania je iba to, či spĺňate podmienky na výkon daného regulovaného povolania, ktoré uvediete v žiadosti.

 1. Aký správny poplatok musím zaplatiť pri uznávaní dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania alebo pri uznávaní odbornej kvalifikácie?

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je:

 • 140 EUR za uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného  povolania v SR (zdravotníci, pedagógovia a športoví odborníci)
 • 70 EUR za uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR (iné povolania).
 1. Mám jazykový certifikát / osvedčenie z kurzu celoživotného vzdelávania a chcem si ho nechať uznať. Ako mám postupovať?

Jazykové certifikáty ako aj osvedčenia z kurzov celoživotného vzdelávania (napríklad masér, opatrovateľ a pod.) sú dokladmi o odbornej kvalifikácii, avšak nie sú dokladmi o vzdelaní (ako sú vysokoškolské diplomy, stredoškolské vysvedčenia). Za ich uznanie preto zodpovedá orgán, ktorý je v databáze regulovaných povolaní uvedený ako zodpovedný za uznanie odbornej kvalifikácie.

Jazykový certifikát môžete využívať v rôznych povolaniach, a preto uznanie jazykového certifikátu závisí od účelu využívania.

Ak chcete pôsobiť ako pedagogický zamestnanec – učiteľ cudzieho jazyka, musíte spĺňať kvalifikačnú podmienku podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Odbornú kvalifikáciu na účel výkonu pedagogických regulovaných povolaní uznáva MŠVVŠ SR.

Ak chcete získať živnostenské oprávnenie na výkon činnosti napr. vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo prekladateľské a tlmočnícke služby kvalifikačné predpoklady musíte spĺňať podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Odbornú kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania – viazanej živnosti uznáva Ministerstvo vnútra SR alebo orgán, ktorý vydáva obdobný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti (štátna jazyková škola v SR).

 1. Čo ak povolanie, ktoré chcem vykonávať, nie je zaradené do zoznamu regulovaných povolaní na stránke MŠVVŠ SR, ale zamestnávateľ odo mňa vyžaduje zdokladovanie istého stupňa vzdelania (napr. pri výkone štátnej služby, niektoré živnosti a pod.)?

Regulované povolanie v Slovenskej republike je povolanie, na ktorého výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je stupeň vzdelania, alebo stupeň vzdelania v študijnom odbore, ktorý nie je osobitnou prípravou na určité regulované povolanie.

Existuje však skupina povolaní, kde sa požaduje istý stupeň vzdelania bez bližšej špecifikácie obsahu vzdelania. Napriek tomu, že zákon požaduje stupeň vzdelania, aj tieto povolania sú neregulovanými povolaniami a podľa zákona č. 422/2015 Z. z. uznanie na ich výkon nie je nutné.

Ak si želáte vykonávať takéto povolanie a zamestnávateľ bezpodmienečne od Vás vyžaduje uznanie vzdelania, môžete využiť proces akademického uznávania (uznávania na pokračovanie v štúdiu alebo iné účely). V tomto prípade doklad o vzdelaní uznáva

 • MŠVVŠ SR (uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania),
 • vysoká škola v SR, ktorá realizuje rovnaký alebo príbuzný študijný program (uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania a rovnocennosti študijného odboru),
 • regionálny úrad školskej správy (uznanie stredoškolského vzdelania).

Viac informácií nájdete na stránke týkajúcej sa akademického uznávania a v sekcii nižšie.

Skočiť na začiatok stránky