Európska únia

     Koordinácia spolupráce v oblasti mládeže sa uskutočňuje v rámci EÚ najmä prostredníctvom aktívnej účasti zástupcov MŠ SR na zasadnutiach Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru, na rokovaniach pracovnej skupiny Rady EÚ pre mládež, výboru programu Mládež v akcii, na zasadnutiach organizovaných ad-hoc výboroch ako aj na konferenciách a seminároch organizovaných predsedníckymi krajinami. Výsledkami tejto spolupráce sú dokumenty s odporúčaniami k implementácií spoločných cieľov vyplývajúcich z Bielej knihy pre mládež: Nový impulz pre európsku mládež ako aj rôzne dokumenty rozpracúvajúce aktuálne výzvy v oblasti mládeže.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku