ESA

Európska vesmírna agentúra
 
Prijatím Lisabonskej zmluvy sa vesmír stal kľúčovou oblasťou záujmu EÚ s veľkým politickým, bezpečnostným, vedeckým a ekonomickým potenciálom. Pri implementácii európskej vesmírnej politiky zohráva nenahraditeľnú úlohu Európska vesmírna agentúra (ESA, European Space Agency) – medzivládna výskumná a vývojová organizácia, založená v roku 1974 so sídlom v Paríži, ktorú v súčasnosti tvorí 20 členských krajín.
 
Hoci má SR v kozmických aktivitách bohaté skúsenosti a tradíciu, základné východisko pre ďalší rozvoj kozmických činností v SR je účasť na programochESA, čím sa SR bude môcť plnohodnotnejšie podieľať na vesmírnych aktivitách programu EÚ Horizont 2020, ako aj na strategických projektoch európskej globálnej satelitnej navigácie Galileo a sledovania Zeme Copernicus.
 
Členmi ESA sú:
Belgicko (1978),
Česko (2008),
Dánsko (1977),
Fínsko (1995),
Francúzsko (1980),
Nemecko (1977),
Rakúsko (1986),
Grécko (2005),
Írsko (1980),
Luxembursko (2005),
Taliansko (1978),
Holandsko (1979)
Nórsko  (1986),
Poľsko  (2012),
Portugalsko (2000),
Rumunsko (2011),
Španielsko (1979),
Švédsko (1976),
Švajčiarsko (1976)
Spojené kráľovstvo (1978).
 
Kanada(1979) spolupracuje s ESA na niektorých projektoch na základe vzájomných zmlúv o spolupráci.
 
Nie všetky členské štáty EÚ sú členmi ESA a nie všetky členské štáty ESA sú členmi EÚ. ESA je úplne nezávislá organizácia, avšak udržiava veľmi úzke vzťahy s EÚ prostredníctvom rámcovej dohody medzi ESA a Európskou komisiou. Obe organizácie majú spoločnú Európsku Stratégiu pre vesmír a spoločne vyvinuli európsku vesmírnu politiku.
 
Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte (European Cooperating State Agreement)
V roku 2001 ESA otvorila príležitosti pre 4 európske krajiny (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko), aby sa zúčastňovali na programoch ESA.  Podmienkou účasti na programoch ESA je to, že musí ísť o európsku krajinu a daná krajina musí mať podpísanú rámcovú dohodu s ESA. Účasť na programoch ESA sa realizuje prostredníctvom tzv. Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte (tzv. ECS Agreement).
Zmluva ECS predstavuje bilaterálny záväzok medzi danou krajinou a ESA, a umožňuje krajine nepriamo sa zúčastňovať  na všetkých zákazkách a aktivitách ESA.
Účasť v programoch musí byť definovaná v päťročnom Pláne pre európske spolupracujúce štáty (angl. tzv. Plan for European Cooperating States „PECS“), na ktorom saESA a daný štát spoločne dohodli.
Európske spolupracujúce štáty v súčasnosti sú: Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko.
 
Vmarci 2013 sa Lotyšsko stalo siedmy európsky spolupracujúci štát. Slovinsko sa stalo štátom ECS v roku 2010, Estónsko v roku 2009,  Maďarsko v roku 2003, Poľsko v roku 2007, Rumunsko v roku 2006, Česká republika v roku 2003. Ostatné krajiny rokujú s ESA o pristúpení k tejto iniciatíve.

Plnými členskými štátmi ESA sa stali: Česká republika v novembri 2008, Rumunsko v decembri 2011 a Poľsko v septembri 2012.
 
Krajiny V4
 
Poľsko – plným členom ESA od septembra 2012
Česko - plným členom ESA od novembra 2008
Maďarsko – Európskym spolupracujúcim štátom ESA od 2003
 
Slovensko
Slovensko podpísalo v roku 2010 s ESA základnú rámcovú Dohodu o spolupráci (Cooperation Agreemnt), v rámci ktorej sú realizované viaceré konferencie a semináre, zástupcovia SR sa zúčastňujú rokovaní rôznych expertných programových rád a komisií ESA v úlohe pozorovateľa, prebieha výmena študentov a pod.
SR sa v súčasnom štádiu usiluje o štatút tzv. európskeho spolupracujúceho štátu a podpis Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA.
 
V marci 2013 požiadala SR listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR generálneho riaditeľa ESA o vstup SR do fázy ECS tzn. uzatvorenie zmluvy ECS a projektového plánu PECS. V nadväznosti na tento list sa v máji 2013 v Bratislave uskutočnilo úvodné rokovanie, na ktorom delegácia ESA podrobne predstavila právny rámec zmluvy ECS a mechanizmus formulovania projektového plánu PECS. SR
 
Na jeseň 2013 a jar 2014 prebiehali podrobnejšie rokovania o znení zmluvy ECS, materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Tiež sa uskutočnilo prvé a druhé kolo hodnotenia potenciálu priemyselných a výskumno-vývojových organizácií SR pre ich účasť v programoch ESA. Prieskum realizovalo MŠVVaŠ formou elektronického dotazníka a zúčastnilo sa ho viac než 80 organizácií výskumu a vývoja. Prieskum poukázal na pomerne vysokú pripravenosť slovenských výskumno-vývojových organizácií pre účasť v programoch ESA, a to predovšetkým v technológiách zameraných na softvér vesmírnych systémov, systémy palubných dát, mechanizmy a tribológiu, rádiofrekvenčné užitočné náklady a systémy, materiály a procesy, kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť, fyzikálne vedy a vedy o živote, elektromagnetické technológie a techniky, návrhy systému a verifikáciu a ďalšie.
 
V dňoch 12.-14.5.2014 sa na MŠVVaŠ SR v Bratislave uskutočnil technický audit odborníkov ESA s danými inštitúciami vo forme osobných pohovorov. Odborná delegácia ESA uviedla, že možné slovenské PECS projekty budú pravdepodobne z oblastí: Výskum vesmíru (Space Science), Diaľkové pozorovanie Zeme (Earth Observation), Kozmické technológie (Space Technology), Vedy o živote (Life Science) a Výskum nových materiálov (Material Science).
 
Dôležitým cieľom zapojenia sa do programov ESA musí byť predovšetkým účasť našich podnikov v medzinárodných priemyselných konzorciách, čím sa zabezpečí aj potrebný odbyt pre produkty s vysokou pridanou hodnotou. Na základe obsahu zmluvy ECS bude umožnené priame zapojenie slovenských výskumných a priemyselných kapacít do výskumných a vývojových programov ESA. Finančné prostriedky investované vládou SR do spolupráce s ESA budú použité na financovanie kontraktov so slovenskými vedecko-výskumnými organizáciami a priemyselnými podnikmi, ktoré budú implementovať dohodnuté výskumné a vývojové programy ESA. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  budú čerpané výhradne slovenskými výskumnými a vývojovými organizáciami.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku