Navigácia

Dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019

 

Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019

 

 

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019 sa dňa 18. 6. 2019 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie medzirezortnej komisie.
 

Medzirezortná komisia posudzovala 36 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dotácia bola poskytnutá 33 žiadateľom. Traja žiadatelia nepredložili požadované údaje a doklady. Finančné prostriedky vo výške 180 000 EUR boli rozdelené 33 žiadateľom. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2.
 

Výšku pridelených finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.


Príloha č. 1 k záverečnému - DDI 2019

Príloha č. 2 k záverečnému - DDI 2019

 


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. apríla 2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“) na rok 2019. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.
 
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia podľa § 6c ods. 2 písm. a).
 
 
Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr 

do 29. mája 2019. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky