Dopravné

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá škola zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1.

Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 30. septembra bežného kalendárneho roka, formou prílohy č. 2.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja skontroluje a skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na ministerstvo školstva v termíne do 10. októbra bežného kalendárneho roka, vo forme prílohy č.3.

Ministerstvo školstva môže prideliť z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu žiakov prostredníctvom okresných úradov v sídle jednotlivých krajov.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku