Dohodovacie konanie - november 2018

     Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho  školstva.
     Do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2018 boli premietnuté zmeny z dôvodu:  • opráv počtov žiakov vykázaných v CR 2018,
  • úprava normatívnych finančných prostriedkov z dôvodu zistení ŠŠI
  • dohodovacieho konania z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov - v rámci dohodovacieho konania z  dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov  boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl, jazykové kurzy pre deti cudzincov a iné osobitosti.
     V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku