Dohodovacie konanie - november 2016

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho  školstva.
Do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2016 boli premietnuté zmeny z dôvodu:


  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2016,
  • dohodovacieho konania z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov- v rámci dohodovacieho konania z  dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov  boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl a iné osobitosti.
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku