Dohodovacie konanie - november 2015

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. Do databáz boli premietnuté úpravy rozpočtov zriaďovateľov z dôvodu:
 

 • opráv údajov o počte žiakov vykázaných v Eduzbere 2015.
 • dohodovacieho konania – mimoriadne odmeny pre zamestnancov škôl. V rámci DK boli poskytnuté finančné prostriedky vrátane odvodov v rovnakej výške na každého zamestnanca školy (prepočítaný úväzok podľa stavu k 30. 9. 2015). „Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a zodpovedajúce poistné pre zamestnancov školy. Ministerstvo odporúča prerozdeliť pridelené finančné prostriedky rovnakou sumou na každého zamestnanca (v závislosti od pracovného úväzku) vo výplate za mesiac november 2015 formou mimoriadnej odmeny, pri dodržaní ustanovení zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“
 • dohodovacieho konania z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov - v rámci dohodovacieho konania z  dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov  boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl a iné osobitosti.
 • dohodovacieho konania ku kreditovým príplatkom. Pri dofinancovaní kreditových príplatkov ministerstvo vychádza z nasledovných údajov:
  • počet zamestnancov poberajúcich KP v Eduzbere 2015 ( k 15.9.2015)
  • počet zamestnancov poberajúcich KP v Eduzbere 2014 ( k 15.9.2014)
  • objem vyčerpaných finančných prostriedkov na kreditové príplatky uvedené vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o zamestnancoch a mzdách za obdobie január – september  2015.

Dofinancovanie bolo počítané na zriaďovateľa (to znamená, nie individuálne po školách) nasledujúcim spôsobom:

 • Objem FP vyčerpaných na kreditové príplatky, vykázaný vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o zamestnancoch a mzdách za obdobie január – september 2015 bol navýšený  o pomernú časť náhrad. Od tejto sumy boli odpočítané finančné prostriedky už pokryté v normatívoch ( na zamestnancov, ktorí poberali kreditový príplatok a boli uvedení v Eduzbere 2014). Rozdiel bol dofinancovaný.
 • Porovnali sme finančné prostriedky potrebné na kreditové príplatky vyplácané mesačne zamestnancom vykázaným v Eduzbere 2014 a v Eduzbere 2015. Ak z Eduzberu 2015 vyplynula zvýšená potreba FP, dofinancovali sme ju na mesiace október – december 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku