Dohodovacie konanie - november 2014

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. Do databáz boli premietnuté úpravy rozpočtov zriaďovateľov z dôvodu:
 • dohodovacieho konania ku kreditovým príplatkom. Pri dofinancovaní kreditových príplatkov sme postupovali nasledovne:
• Na mesiace január až september sme vychádzali z čerpania kreditových príplatkov (navýšených o pomernú časť náhrad) uvedených vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o mzdách, od ktorého sme odpočítali finančné prostriedky už pokryté v normatívoch (teda na zamestnancov ktorí poberali kreditový príplatok a boli uvedení v Eduzbere 2013).
• Z rozdielu finančných prostriedkov potrebných na pokrytie kreditových príplatkov pre zamestnancov v Eduzere 2014 a  Eduzbere 2013 sme vypočítali fin. prostriedky potrebné na dofinancovanie mesiacov október až december.
 • dohodovacieho konania – mimoriadne odmeny pre zamestnancov škôl - v rámci dohodovacieho konania súvisiaceho s mimoriadnymi odmenami pre zamestnancov škôl boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 100 € + odvody na každého zamestnanca školy (podľa stavu k 30. 9. 2014).
   
 • dohodovacieho konania z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov - v rámci dohodovacieho konania z  dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov  boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl a iné osobitosti. Školy s počtom žiakov menším ako 10 dofinancované neboli.
   
 • opráv údajov o počte žiakov vykázaných v Eduzbere 2014,
   
 • úprav rozpočtu súkromných zriaďovateľov na základe výsledkov inšpekčnej činnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku