Dohodovacie konanie - jún 2018

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho  školstva.
Do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2018 boli premietnuté zmeny z dôvodu:
  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2017,
  • zmien v sieti škôl a školských zariadení,
  • dohodovacieho konania.

V rámci dohodovacieho konania boli dofinancované :
  • jazykové kurzy cudzincov,
  • bazény, prevádzka skleníkov, prevádzka taviacich a chladiacich pecí v SOŠ sklárskej
  • osobné náklady - pri dofinancovaní osobných nákladov bolo zohľadnené čerpanie miezd za prvý štvrťrok, počty žiakov a počty pedagógov na školách zriaďovateľa.
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.
Skočiť na začiatok stránky