Dohodovacie konanie - jún 2013

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Na základe dohodovacieho konania v 1. polroku boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2013 premietnuté zmeny z dôvodu:
  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2012,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie hlavne osobných nákladov,
  • krátenie rozpočtu súkromným zriaďovateľom na základe výsledkov inšpekčnej činnosti,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na bazény.
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku