Dohodovacie konanie – 6% navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2017

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené finančné prostriedky poskytnuté v rámci dohodovacieho konania  z dôvodu 6% navýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s prijatím Nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pri výpočte potreby finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia (prenesené kompetencie) ministerstvo vychádzalo z nasledovných údajov vykázaných v štatistickom výkaze o zamestnancoch a mzdách Škol(MŠVVŠ SR)1-04 za 1. polrok 2017:
  • objem normatívnych finančných prostriedkov vyplatených na tarifné platy pedagogických a odborných zamestnancov
  • pomernej časti vyplatených náhrad očistených o osobné príplatky a odmeny
  • nárokovatelných  príplatkov (príplatok za riadenie a zastupovanie, kreditový príplatok, za výkon špecializovaných činností a za činnosť začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca, ostatné)
Z tohto čerpania bola vypočítaná potreba osobných nákladov (mzdy a poistné) na 6% navýšenie finančných prostriedkov na platy pedagogických a odborných zamestnancov
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku