Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (11. apríla 2012)

(11. apríla 2012)

V súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2012 pod číslom 2012-6216/16898:1-922 Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií.
Dodatok obsahuje nové znenie Zoznamu študijných a učebných odborov stredných odborných škôl, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2012/2013.

formát pdf Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku