Dodatky k zmluvám platným a účinným k 9. júlu 2010, vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

  • Zmluva č.1258/2007
  • Zmluva č.1347/2008
  • Zmluva č.1078/2008
  • Zmluva č.1397/2008
  • Zmluva č. 0821/2008
  • Zmluva č. 62.00.1041
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku