Dk - 6% zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené finančné prostriedky poskytnuté na dofinancovanie zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6% od 1. septembra 2016.

Pri výpočte potreby finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia (prenesené kompetencie) sme vychádzali z nasledovných údajov vykázaných v štatistickom výkaze o zamestnancoch a mzdách Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 za 1. polrok 2016:
  • objem finančných prostriedkov vyplatených na tarifné platy pedagogických a odborných zamestnancov,
  • pomernej časti vyplatených náhrad očistených o osobné príplatky,
  • nárokovateľných  príplatkov (príplatok za riadenie a zastupovanie, kreditový príplatok, za výkon špecializovaných činností a za činnosť začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca, ostatné).
Z tohto čerpania bola vypočítaná potreba osobných nákladov (mzdy a poistné) na 6% navýšenie finančných prostriedkov na platy pedagogických a odborných zamestnancov.

Novovzniknuté školy a školské zariadenia budú vypočítané na základe individuálne poskytnutých údajov po skončení zberu počtu žiakov k 15. septembru 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku