Desaťročnou povinnou školskou dochádzkou sme splnili úlohu Milénia

20.02.2013
     Ustanovením dĺžky povinnej školskej dochádzky na desať rokov sa Slovenská republika zaradila medzi väčšinu európskych krajín s rovnakým trvaním povinnej školskej dochádzky. 
     Kým žiaci v Českej republike, Rakúsku či Fínsku navštevujú školu povinne 9 rokov, v Portugalsku je to 12 rokov, v Maďarsku a Holandsku dokonca 13 rokov. Povinná školská dochádzka sa v Slovenskej republike začína od šiesteho roku veku dieťaťa dosiahnutím školskej spôsobilosti, kedy nastupuje do 1. ročníka. V prípade nedosiahnutia školskej spôsobilosti býva dieťaťu povinná školská dochádzka odložená o jeden rok alebo je zaradené do nultého ročníka. V tomto prípade začína žiak plniť povinnú školskú dochádzku už v nultom ročníku.
     Pre oblasť materských škôl navrhlo Milénium legislatívne zaviesť pre päťročné deti povinnú dochádzku do materskej školy, a to až po ich vstup do základnej školy. Školský zákon  z roku 2008 upravil postavenie materskej školy tým, že ju zaradil do sústavy škôl, keďže predtým patrila do skupiny školských zariadení. Vzdelávanie detí v materských školách sa tak uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. V snahe zvýšiť zaškolenosť detí zákon zaviedol tiež preplácanie príspevku od rodiča zo strany štátu za deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Od platenia tohto poplatku oslobodil aj zákonných zástupcov, ak sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi.                             
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spracovalo informáciu o stave plnenia úloh Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov známeho pod názvom Milénium. Ustanovením dĺžky povinnej školskej dochádzky na desať rokov bol naplnený jeden z cieľov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku