Deň žien v informačno-komunikačných technológiách

25.04.2012

     Medzinárodná telekomunikačná únia v roku 2011 stanovila, že štvrtý štvrtok v apríli bude venovaný ženám v informačno-komunikačných technológiách. Prvé kontakty ľudí s počítačom a internetom vznikajú v rodinách a v prostredí základných škôl. Preto považujeme za dôležité, aby školy vytvárali komfortné prostredie na osvojenie si počítačovej gramotnosti.
     Na prvom stupni základných škôl majú žiaci vyčlenené na informatickú výchovu tri hodiny. Cieľom tejto výučby je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Vzdelávací program k tomuto predmetu je vstupom do problematiky informácií, komunikácie, postupov a riešenia problémov, princípov fungovania informačno-komunikačných technológií a informačnej spoločnosti.
     Na druhom stupni základných škôl sa žiaci v priebehu štyroch rokov informatike venujú minimálne v rozsahu dvoch hodín. Na štvorročných gymnáziách má informatika časovú dotáciu tri hodiny.
     Celkový počet učiteľov informatiky prevyšuje 6 900 na základných a stredných školách. V základných školách na prvom stupni učí informatiku a informačnú výchovu 92 % žien. V základných školách na druhom stupni učí informatiku a informačnú výchovu 66 % učiteliek. To znamená, že Deň žien v informačno-komunikačných technológiách patrí aj učiteľkám v školách.

Michal Kaliňák
hovorca MŠVVaŠ SR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku