Ďalšie súvisiace dokumenty

- Transformácia Slovenskej akadémie vied (záverečná správa Najvyššieho kontrolného úradu SR - 17. 12. 2018)
- https://www.nku.gov.sk/documents/10157/fe31250c-c164-4392-b7d0-3b881ccfb6ff

- Návrh vecného zámeru nového zákona o Slovenskej akadémii vied predložený na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 15. 11. 2018 - https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Rada%20vldy/13.%20rokovanie%20Rady%20vl%C3%A1dy/N%C3%A1vrh%20vecn%C3%A9ho%20z%C3%A1meru%20z%C3%A1kona%20o%20SAV.zip

-Uznesenie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie z 15. 11. 2018 (č. 7) - https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Rada%20vldy/13.%20rokovanie%20Rady%20vl%C3%A1dy/Uznesenia_RVVTI_1511.2018-ak.pdf

- Upozornenie Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s procesom registrácie organizácií SAV ako verejných výskumných inštitúcií z 5. 9. 2018 - http://www.minedu.sk/data/att/13518.pdf

-
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku