Činnosť športového odborníka ako podnikanie

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o činnosti športového odborníka ako podnikanie: Tomáš Kalný. Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok - piatok 8:00 - 12:00 hod.
 
Právna úprava

Činnosť športového odborníka (trénera, inštruktora, rozhodcu, pod.) vo vlastnom mene je upravená nasledovne:
Od 01.01.2017 je podnikaním (§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), SKNACE: 93190 "činnosť športového odborníka".
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).
Do 31.12.2015 bola viazanou živnosťou (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).

Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis. Športový odborník môže svoju podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ukončiť oznámením.

ZÁPIS OPRÁVNENIA NA PODNIKANIE, POZASTAVENIE PODNIKANIA, UKONČENIE PODNIKANIA

Na základe novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2020 je možné vykonať zápis oprávnenia na podnikanie, pozastavenie podnikania, ukončenie podnikania len na Okresnom úrade, prostredníctvom živnostenského úradu, ktorý plní úlohy Jednotného kontaktného miesta (ďalej len “JKM“). JKM pri začiatku podnikania športového odborníka vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a pridelí mu IČO.
Skočiť na začiatok stránky