Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Právna úprava

Činnosť športového odborníka (trénera, inštruktora, rozhodcu, športového maséra a pod.) vo vlastnom mene je upravená nasledovne:
Od 01.01.2017 je podnikaním (§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), SKNACE: 93190 "činnosť športového odborníka".
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).
Do 31.12.2015 bola viazanou živnosťou (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).

Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis. Športový odborník môže svoju podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ukončiť oznámením.

ZÁPIS OPRÁVNENIA NA PODNIKANIE, POZASTAVENIE PODNIKANIA, UKONČENIE PODNIKANIA

Na základe novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2020 je možné vykonať zápis oprávnenia na podnikanie, pozastavenie podnikania, ukončenie podnikania len prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy integrovaného obslužného miesta (ďalej len "IOM", bývalý živnostenský úrad). IOM pri začiatku podnikania športového odborníka vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a pridelí mu aj IČO na počkanie.

Pre informácie o zápise údajov o podnikaní športového odborníka do registra FYZICKÝCH osôb v športe a pre zmenu údajov v prípade podnikania športového odborníka je potrebné kontaktovať lenka.cupakova@minedu.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku