Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Právna úprava

Činnosť športového odborníka (trénera, inštruktora, rozhodcu, športového maséra a pod.) vo vlastnom mene je upravená nasledovne:
Od 01.01.2017 je podnikaním (§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), SKNACE: 93190 "činnosť športového odborníka".
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).
Do 31.12.2015 bola viazanou živnosťou (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).

   Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis. Športový odborník môže svoju podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ukončiť oznámením.

ZÁPIS OPRÁVNENIA NA PODNIKANIE, POZASTAVENIE PODNIKANIA, UKONČENIE PODNIKANIA

   Tieto úkony športový odborník vykonáva
a) prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len "JKM", bývalý živnostenský úrad). Počas celého procesu JKM poskytuje športovému odborníkovi podporu, osobný kontakt a služby súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.),
b) priamym doručením ministerstvu, môže to však trvať dlhší čas, nakoľko úkony vykonané prostredníctvom JKM sú vybavované prednostne. Navyše je športový odborník ochudobnený o služby JKM, nakoľko ministerstvo má iba veľmi limitovanú možnosť osobného či telefonického kontaktu, komunikuje najmä prostredníctvom elektronickej pošty, a za športového odborníka nevykonáva žiadne jeho zákonné povinnosti. Preto odporúčame športovým odborníkom, aby vyššie uvedené úkony vykonávali prostredníctvom JKM (Postup vykonávania úkonov priamym doručením ministerstvu.)

Pre informácie o zápise údajov o podnikaní športového odborníka do registra FYZICKÝCH osôb v športe kontaktujte: peter.gacik@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku