Navigácia

Cestovná mapa výskumných infraštruktúr - SK VI Roadmap 2020 – 2030

Cestovná mapa výskumných infraštruktúr - SK VI Roadmap 2020 – 2030 je kľúčovým dokumentom Slovenskej republiky pre oblasť výskumných infraštruktúr, ktorý nielen monitoruje doterajší vývoj a aktuálny stav významnej výskumnej verejnej a súkromnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky, ale aj jej previazanosť na hospodárstvo, domény inteligentnej špecializácie, medzinárodnú spoluprácu v kontexte ESFRI a pripravovaný rámcový program Európskej únie v oblasti výskumu a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa.

Predmetný materiál bol vypracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s expertmi Svetovej banky a zástupcami Výskumnej agentúry a bol prerokovaný komisiami pre koordináciu aktivít SR vo výskumných infraštruktúrach ESFRI na národnej úrovni, pôsobiacich ako poradné orgány ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Materiál má za cieľ poukázať na význam a potenciál existujúcej výskumnej infraštruktúry a jej úlohu ako motora rozvojových a inovačných tendencií Slovenskej republiky smerom k vedomostnej spoločnosti. Cestovná mapa výskumných infraštruktúr - SK VI Roadmap 2020 – 2030 monitoruje najmä existujúcu infraštruktúru VaV budovanú z verejných zdrojov, pričom budovanie ďalšej nevyhnutnej technickej infraštruktúry VaV zameranej na priemyselný výskum a experimentálny vývoj s aktívnou participáciou súkromnej sféry je jedným z kľúčových krokov k transformácii výsledkov a výstupov základného výskumu do praxe.

Stručne informuje o prostredí výskumných infraštruktúr na národnej a medzinárodnej úrovni, identifikuje etablované medzinárodné výskumné infraštruktúry, v ktorých je Slovenská republika pozorovateľom alebo členom a indikuje aj pripravované ESFRI projekty, do ktorých je Slovenská republika významným spôsobom zapojená.

Rámcuje systém posudzovania, monitorovania, riadenia a financovania výskumných infraštruktúr v kontexte Slovenskej republiky a nastoľuje víziu a špecifické opatrenia pre rozvoj výskumnej infraštruktúry Slovenskej republiky v ďalšom období. Zároveň špecifikuje podmienky a procesy identifikácie, monitorovania a podpory rozvoja a postupnej internacionalizácie výskumnej infraštruktúry Slovenskej republiky.

Významnou súčasťou tohto materiálu je časť, ktorá približuje štruktúru koordinácie aktivít v oblasti výskumných infraštruktúr na národnej úrovni, definuje hodnotiace a výberové kritériá výskumných infraštruktúr a zároveň detailne popisuje jednotlivé ESFRI infraštruktúry a ESFRI projekty s aktuálnou alebo perspektívnou účasťou Slovenskej republiky.

Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) je zároveň kľúčovým národným dokumentom vo vzťahu k aktualizácii ESFRI Roadmap 2021 v rámci EÚ. Schválením materiálu „Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)“ Slovenská republika nanovo zadefinuje systémový rámec politík a aktivít v oblasti výskumných infraštruktúr na národnej a medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc zo schváleného materiálu Slovenská republika pripraví I. a II. Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr aby sa na základe aplikačnej praxe a výsledkov monitorovacieho procesu stal predmetný materiál relevantným nástrojom pre oblasť výskumných infraštruktúr. Akčné plány budú pripravované v súlade s uznesením vlády SR č. 197/2017 Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií. Uvedený postup zabezpečí vysokú mieru participácie, transparentnosti a relevantnosti tvorby predmetných materiálov. Akčné plány budú obsahovať úlohy na zabezpečenie plnenia cieľov SK VI Roadmap 2020 – 2030 zameraných okrem iného aj na zabezpečenie spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti výskumných infraštruktúr.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky