Česká republika

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR v oblasti vzdelávania
(Praha, 29. 10. 1992; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci
(Praha, 27. 5. 1999; automatické predlžovanie platnosti na 5 rokov; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 190/1999 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
(Praha, 23. 5. 2000; automatické predlžovanie platnosti na 5 rokov)

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
(Praha, 28. 11. 2013; platí bez obmedzenia; úplné znenie dohody sa nachádza aj v Zbierke zákonov, zákon č. 60/2015 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012-2016                                                                                                                           (Praha, 26.01.2012; platí do 2016; automatické predlžovanie platnosti na ďalší rok)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku