Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie bude slúžiť verejnosti

28.07.2008

     Ministerstvo školstva SR a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uviedli do prevádzky nový komplexný informačný systém pre vedu a techniku a centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP).
     Portál bude slúžiť odborníkom i laikom ako centrálny bod v rámci ústredného portálu verejnej správy. Prostredníctvom neho budú získavať informácie o programoch, aktivitách a zaujímavostiach predovšetkým z tejto oblasti. Okrem toho jedným z jeho poslaní je aj popularizácia vedy a techniky.
     Systém, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, zároveň umožní získavať, spracúvať a poskytovať informácie o výskume a vývoji. Analýzy získané z informačného systému prispejú tiež k zlepšeniu rozpočtovania finančných prostriedkov z verejných zdrojov v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky.
     Nový komplexný informačný systém pre vedu a techniku je súčasťou napĺňania opatrení Národného programu reforiem SR a zámerov Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti. Správcom informačného systému je MŠ SR a prevádzkovateľom CVTI SR. Portál je prístupný na adrese http://www.vedatechnika.sk/.

Bratislava 28. júl 2008

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku