Centrá voľného času sú službou, a nie biznisom

24.05.2012

     V obciach so stovkami obyvateľov evidujú tisícky detí v centrách voľného času. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nechce, aby sa voľnočasové aktivity detí stávali nekontrolovateľným biznisom. Rezort preto pripravuje zmeny manažovania centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti. Zmena pripravovaných pravidiel má za cieľ adresnú podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v ich obciach.
    
Podľa terajších pravidiel môže byť centrum voľného času alebo školské stredisko záujmovej činnosti zriadené aj pre deti zo susedných okresov, čo v dnešnej dobe znamená, že do krúžkov v niektorých organizáciách zabezpečujúcich mimoškolské voľnočasové aktivity sú zapísané tisíce deti, hoci v obci žijú stovky obyvateľov. Rezort školstva pozná obec so 469 obyvateľmi, ktorá eviduje 7 101 detí v krúžkoch v centrách voľného času alebo školských strediskách záujmovej činnosti zriadených na území obce. Ďalšia obec eviduje 7 903 detí v krúžkoch a pritom má 1 048 obyvateľov. V duchu tohto komerčného prístupu postupuje zrejme aj obec so 638 obyvateľmi, ktorá v krúžkoch eviduje 1 692 detí. V týchto prípadoch rozhoduje o použití  finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z iných obcí obec, ktorá má na území obce zriadené centrum voľného času alebo školské stredisko záujmovej činnosti. Toto sa navrhuje zmeniť.
     Financovanie detí prihlásených do centra voľného času reaguje na vývoj podielových daní. V tomto kalendárnom roku je dotácia na jedno dieťa približne 192 eur, pričom to isté dieťa môže byť zapísané vo viacerých centrách voľného času u rôznych zriaďovateľov, čo znamená, že je nositeľom peňazí pre viaceré organizácie poskytujúce mimoškolské voľnočasové aktivity. To však neznamená, že reálne tieto krúžky navštevuje a už vôbec nič to nehovorí o ich kvalite. Napríklad: v súčasnosti štát poskytne na dieťa, ktoré absolvuje 3 hodiny záujmového vzdelávania v centre voľného času u jedného zriaďovateľa približne 192 eur, ale na dieťa, ktoré absolvuje po 1 hodine záujmového vzdelávania u 3 rôznych zriaďovateľov centier voľného času približne 3 x 192 eur, t.j. 576 eur.
     Peniaze pre centrá voľného času dostáva obec a tá následne, vo všeobecne záväznom nariadení, rozhoduje o tom, koľko peňazí z dotácie na dieťa presunie centru voľného času (zriaďovateľovi) a akú čiastku z nich si ponechá pre vlastné potreby.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič zdôrazňuje, že centrá voľného času sú službou, a nie biznisom. „Terajší systém nie je nastavený správne. Podporuje čierne duše, ktoré sú dobré iba na získanie peňazí. V dôsledku toho sa samosprávy navzájom vykrádajú, na čo v konečnom dôsledku doplatia deti, ktorým sú určené peniaze na mimoškolské aktivity. Preto veľmi vážne diskutujeme so zástupcami samospráv o zmene zaužívaných pravidiel," konštatuje minister Dušan Čaplovič.
     Rezort školstva v rámci pripravovaných zmien uvažuje napríklad o zakotvení princípu adresnosti, podľa ktorého bude financie na žiakov dostávať každá samospráva (obec) a nielen tá, v ktorej pôsobí centrum voľného času. Nové pravidlá by mali byť schválené v priebehu najbližších mesiacov.

Michal Kaliňák
hovorca MŠVVaŠ SR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku