Navigácia

Aktuálne informácie k pedagogickým asistentom (13.3.2024)

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaM SR“) na účel poskytovania podporného opatrenia podľa § 145a ods. 2 písm. m) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže prideliť z kapitoly MŠVVaM SR zriaďovateľovi školy príspevok na úhradu osobných nákladov pedagogického asistenta (ďalej len „PA“) v súlade s § 4e zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“).

V školskom roku 2024/2025 budú PA prideľovaní  zo ŠR na základe:

     a) paušálneho kľúča,

     b) požiadavky zriaďovateľa školy.

a) Prideľovanie na základe paušálneho kľúča bude samostatne pre  MŠ, ZŠ a špeciálne školy.

  • Pre SŠ paušál nebude stanovený; v SŠ budú PA financovaní z národného projektu POP 3 rovnako  ako v šk. roku  2023/2024.
  • Výsledok paušálneho prideľovania bude zverejnený na webovom sídle ministerstva pred májovým zberom individuálnych požiadaviek na PA spolu s popisom výpočtu paušálneho kľúča, aby sa školy mohli rozhodnúť, či vstúpia do individuálneho zberu dát v máji 2024.

b) Prideľovanie na základe požiadavky zriaďovateľa školy

  • Požiadavky zriaďovateľov MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych škôl budú zberané elektronicky v rámci zberu údajov o PA, ktorý sa uskutoční v máji 2024.
  • Podrobnosti k zberu údajov budú zverejnené na webovom sídle www.vykazy.sk.

MŠVVaM SR v termíne do 31. 7. 2024 zverejní na svojom webovom sídle rozpis škôl, ich zriaďovateľov, počet PA a výšku finančných prostriedkov na osobné náklady PA na obdobie od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024.

V školskom roku 2024/2025 bude z POP3 pridelených 350 PA.

O tom, ktorí PA budú pokračovať od septembra 2024 budú školy informované  na webovom sídle ministerstva pred májovým zberom individuálnych požiadaviek na PA.

Skočiť na začiatok stránky