Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2017

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Zmeny predstavujú:
  • úpravy rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2017/2018,
  • zmeny v sieti škôl a školských zariadení,
  • finančné prostriedky poskytnuté na dohodovacie konanie (náklady škôl súvisiace s výkonom predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií...).
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku