Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2013

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Zmeny predstavujú úpravy rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2013/2014.
Na základe zozbieraných údajov boli aktualizované normatívne objemy finančných prostriedkov pre jednotlivé školy a zriaďovateľov v roku 2013.

V databáze sa zohľadnili aj nové zaradenia a vyradenia škôl zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

V databáze je tiež zohľadnené dofinancovanie stredných odborných škôl na ktorých si žiaci dopĺňajú nižšie stredné vzdelanie.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku