Aktuality

Vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč

Celkovo sa do súťaže zapojilo 308 materských škôl v rámci SR a odborná komisia posudzovala 2 249 prác. V termíne od 21. júna 2021 do 25. júna 2021 organizátori vystavili vybrané práce v priestoroch…

Posledný workshop v tomto školskom roku sa konal v Piešťanoch

Na úvod sa žiaci pokúsili kreatívnou formou popísať svoje vlastnosti, vyskúšali si, aké je to byť v koži zamestnávateľa a zamestnávateľky, diskutovali o tom, čo môžu o nich povedať záujmy v životop…

Víťazi stredoškolskej súťaže BARS zažijú letnú expedíciu v prapôvodných lesoch sibírskeho tigra

Stredoškoláci z piatich najlepších tímov, ktorí sa dostali do finále absolvovali komplexné sústredenie a školenie špeciálnych tímov za účasti svetových vedeckých kapacít v zariadení SAV v Smolenici…

24. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad poduja…

Implementáciu inklúzie a desegregácie z Plánu obnovy bude mať na starosti štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Jedným z troch hlavných komponentov Plánu obnovy v oblasti vzdelávania je inkluzívne vzdelávanie. Reformy obsiahnuté v ňom zahŕňajú vytvorenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vz…

Šikana – ako reagovať, keď sú deti jej svedkami?

V našom podcaste opäť otvárame tému šikany, tentokrát to však bude nielen z pohľadu obete, ale aj z pohľadu tých, ktorí napríklad v škole o šikane vedia a nevedia, čo robiť. odpovedá psycholó…

Európsky týždeň športu v septembri rozhýbe milióny ľudí vo vyše 40 krajinách

Buď športovo aktívny po celý rok a za každých okolností. To je hlavné motto Európskeho týždňa športu 2021 (ETŠ), projektu Európskej komisie (EK). V rámci tohto týždňa od 23. do 30. septembra budú d…

Dajte vlastnému projektu prívlastok úspešný

Podujatie pripravila Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).   Napísať projektový návrh, ktorý zodpovedá kritériám kvality aktuálneho európsk…

Rozvoj žiackej participácie považujeme za dôležitý: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Bratislavský samosprávny kraj pokračujú v spoločnej podpore žiackych školských rád v kraji.

Séria online stretnutí nadväzovala na rozvojový program pre členov a koordinátorov žiackych školských rád, ktoré spustili Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ešte p…

Podpora multilingválnych tried pomáha pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania

Podujatie otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová. Vyjadrila presvedčenie, že dnešná moderná globalizovaná Európa, ktorej súčasťou je aj Slovensk…

Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš! Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky

V súčasnosti je v Európskej únii uznaných 24 úradných jazykov. Popri nich sa v komunikácii využívajú regionálne jazyky, jazyky prisťahovalcov a jazyky pre ľudí so zdravotným znevýhodneným. Podpora …

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Výzva je zameraná predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým…

Webinár k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských š…

Vyše 12-tisíc deviatakov sa zapojilo do reprezentatívneho monitoringu vedomostí a postojov

Cieľom bolo získať spätnú väzbu od žiakov, na základe ktorej je možné vyhodnotiť dopad dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí vybranej populácie žiakov na Slovensku. Získané dáta zároveň posky…

V regiónoch Slovenska sa on-line diskutuje o Stratégii inkluzívneho vzdelávania

Pri tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania chce rezort školstva zohľadniť aj problémy a návrhy riešení z praxe. Dnešným regionálnym diskusiám preto predchádzalo stretnutie so 114 zástupcami akté…

B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva naďalej pracuje na modernizácii školského systému. Po splnení dlhodobej požiadavky učiteľov a odbornej verejnosti, sa v minulom roku podarilo otvoriť trh s učebnicami. „Pred p…

Ako zvládnuť záver náročného školského roka?

Máme za sebou veľmi náročné obdobie a končí sa nám asi najťažší školský rok za posledných niekoľko desiatok rokov. Ako ho ukončiť bez stresu? Hovoríme s riaditeľkou VÚDPaP – Janette Motlovou. Ako …

Ministerstvo školstva skvalitňuje vzdelávaciu platformu Viki pre budúci školský rok

Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho edukačného obsahu (DEO) materiálov používateľmi či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú …

IUVENTA vydala nové príručky na podporu Žiackych školských rád

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek, ktoré majú pomôcť zlepšiť participáciu žiakov na školách a kvalitne budovať a vi…

B. Gröhling: Oblasť psychologickej pomoci podporíme finančne aj legislatívne

Uplynulé obdobie predstavovalo veľkú záťaž na psychiku mladých ľudí. Aj preto sa rezort školstva zameria na podporu oblasti psychologickej pomoci. „Zo strany štátu existujú v tomto smere dve roviny…

Výsledky výskumu úrovní kľúčových zručností učiteľov základných škôl

Význam priameho sledovania úrovne kompetencií učiteľov a ďalších faktorov (ako napr. mäkkých zručností, spokojnosti so životom, voľby vyučovacích metód), spočíva v poskytnutí komplexnejšieho obrazu…

Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní

Ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu. To sú hlavné dôvody, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN a autor myšlienky vzniku p…

Finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2021

Už 10. ročník celoslovenského finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP opäť ukázal výnimočnosť, nadanie a talent žiakov. Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré patria dnes už medzi gastronomické um…

Nový úspech EPALE Slovensko

V sledovanom období navštívilo slovenskú stránku EPALE www.epale.sk viac ako 26 000 unikátnych návštevníkov, čo predstavuje o 146 % návštevníkov viac ako v minulom roku. EPALE  Slovensko aktívne pr…

Štátna tajomníčka Monika Filipová: „Štúdium nie je len o osvojení si poznatkov, je aj o rozšírení si vlastných horizontov a názorov“

Na odovzdávaní cien sa zúčastnila štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová, ktorá odovzdala cenu pre absolútneho víťaza súťaže. „Tento projekt, organizovaný pod záštitou ministerstva…

Ministerstvo školstva hľadá najväčších nadšencov vesmíru z radov študentov a učiteľov. Zúčastniť sa môžu „vesmírneho týždňa“ v rámci EXPO Dubaj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo výzvu, v rámci ktorej hľadá najväčších fanúšikov vesmíru z radov stredoškolákov, vysokoškolákov aj učiteľov. Pre zapojenie sa do výzvy je…

„Projektový šprint“ zrýchli digitálnu transformáciu škôl

Prechod na dištančnú výučbu počas prvej vlny pandémie COVID-19 bol náročný pre všetkých. Učitelia a žiaci sa museli rýchlo presunúť do online priestoru alebo nájsť iný spôsob prístupu ku vzdelávani…

Aktuálne online workshopy pre sociálnych podnikateľov cielia na sieťovanie a vzájomnú podporu

Matchmaking a mentoring nebudú pre vás žiadne cudzie výrazy. Lepšie im porozumiete a navyše získate cenné informácie od odborníkov ako fungujú, ako ich využívať. Zaujíma Vás sociálne podnikanie?…

Slovensko sa zapája do medzinárodnej štúdie o občianskom vzdelávaní a výchove

Počas týchto dní až do 18. júna 2021 sa uskutočňuje na základných školách pilotné meranie, teda overovanie nástrojov štúdie ICCS 2022. Medzinárodné centrum štúdie vybralo do tohto merania 36 základ…

Dostupné sú tisícky strán odbornej literatúry k téme zahraničnej politiky. V digitálnej knižnici nájdete aj desiatky čísel odborného časopisu

"Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)  zdigitalizovalo celkovo 8 853 strán odbornej literatúry, z toho 57 monografií a 55 čísi…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku