Aktuality

Štátny pedagogický ústav vyškolil 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblastiach implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry do školského vzdelávacieho programu, zohľadňovania jazykovej odliš…

Rezort školstva chce bezpečné školy. Po predošlých krokoch pridáva mobilný očkovací tím na zaočkovanie

Po presadení prednostného očkovania učiteľov, študentov vysokých škôl a zahraničných študentov iniciovalo ministerstvo školstva očkovanie žiakov vo veku 12+ v marginalizovaných komunitách.  Zámerom…

Na Slovensku vyrastá nová svetová informatická špička

Medzinárodná olympiáda v informatike IOI prebiehala online a organizátori zo Singapuru ju zorganizovali 19. – 25. júna 2021. Delegácie jednotlivých krajín sa sústredili na jednom mieste v domovskej…

Gröhling: Učiteľom preplatíme rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách

Doplňujúce pedagogické štúdium slúži pre učiteľov, ktorí prišli z praxe, ale nemajú za sebou pedagogické vzdelanie a preto si ho dopĺňajú. Rozširujúce štúdium slúži pre učiteľov, ktorí si chcú k pr…

Čo si myslia mladí? Výsledky výskumu medzi stredoškolákmi

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže predstavila výsledky reprezentatívneho výskumu medzi stredoškolákmi pre odbornú i laickú verejnosť. Výskum zameraný na súčasnú situáciu mladých ľudí realizovalo…

Letný špeciál - Veda v CENTRE

Prijmite pozvanie do Letného špeciálu Veda v CENTRE s odborníčkou Dominikou Fričovou. Vyštudovaná lekárka sa venuje napríklad aj výskumu neurodegeneratívnych ochorení. Vo štvrtok 29. júla 2021 o…

Pozornosť aj uznanie slovenskej vede. Na nominácie čaká tradičné ocenenie prenosu výsledkov výskumu do praxe

Deviaty ročník súťaže tradične organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jeho organizačná zložka Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).  Cena za transfer …

B. Gröhling: Ministerstvo školstva iniciuje očkovanie v marginalizovaných komunitách

Odborníci, vedci a epidemiológovia varujú, že v oblastiach s nízkou zaočkovanosťou vznikne od septembra viac ohnísk nákazy. Predpokladá sa, že pôjde aj o školy, keďže na nich sa podľa informácií zo…

Vyberáte letný tábor na poslednú chvíľu?

Najdôležitejšie je, aby dieťa šlo do letného tábora dobrovoľne. Mali by ste ho vyberať spolu. Nesmie mať pocit, že tam ide preto, lebo ho chcete odložiť,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu det…

Cestuj, hľadaj, zbieraj, vyhraj... a nezabudni sa zastaviť v interaktívnom múzeu

Levočské Múzeum špeciálneho školstva (múzeum) je organizačná zložka Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Popri celoslovenskom význame svojich aktivít je „silnou značkou“ aj v regióne…

Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola Chemickej olympiády kategórie EF postupujú na Grand Prix Chimique, ktorú tento rok organizuje Slovensko

V súvislom 5-hodinovom bloku, súťažili v pondelok 14. 6. 2021 žiaci stredných odborných škôl s chemickým zameraním v chemických laboratóriách. Priestory pre súťaž poskytla Stredná odborná škola pol…

Rezort školstva zverejnil vyzvanie pre národný projekt „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji“

Cieľom národného projektu je vytvoriť̌ na území́ Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom odpilotovania inovačných procesov moderný, dostupný́ a flexibilný́ regionálny vzdelávací́ pri…

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – časť 1

Tento podcast budeme prvým dielom rozhovoru s Luciou Lenickou psychologičkou a internou expertkou pre VÚDPaP o PCA prístupe k deťom. Priblížime si hlavné myšlienky psychologického prístupu, ktorého…

Koniec školského roka a začiatok prázdnin

Končí sa náročný školský rok a rozdávajú sa vysvedčenia. Ako sa cítia deti v týchto dňoch? Odľahlo rodičom? Ako môžeme pomôcť deťom, ak známky nevyšli podľa ich predstáv? Hovoríme so psychologičkou…

B. Gröhling: Reformou ustupujeme od memorovania a smerujeme k rozvíjaniu schopností žiakov

V uplynulom roku vytvoril Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) základné princípy zmien v učive. Aktuálne sa na trojdňovej konferencii v Banskej Bystrici stretávajú učitelia, odborníci a akademici zodpove…

Osviežte sa počas horúcich dní na kúpalisku EKOIUVENTA v Starom meste

Bazén kúpaliska EKOIUVENTA je dlhý 20 m a široký 7 m, hĺbka je 1,30 až 1,50 m a kapacitne uspokojí 150 návštevníkov. Vzhľadom na súčasné pandemické opatrenia je povolená kapacita na úrovni 50 %. …

SOČ zacielená na ukážku dobrých príkladov mladých talentov

Žiaci pripravili svoje odborné práce na rozmanité témy ako sú matematika a fyzika, chémia, biológia, geografia, ale aj hotelierstvo, gastronómia, história, či filozofia. Zaoberali sa aj problematik…

Čo ukázalo adaptačné obdobie v školách

Ako sa vyrovnajú školy s prechodom z dištančnej výučby na prezenčnú? Ako sa dištančná výučba odrazila na stave žiackych vedomostí a zručností a akú podporu školy potrebujú? S cieľom napomôcť školám…

TASR: MŠVVaŠ odňalo súhlas na pôsobenie Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

V materiáli sa konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom. Vysoká škola neaktualizuje…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a ruských organizácií

APVV v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z…

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujat…

Pozvánka na webinár k prieskumu - Čo si myslia mladí?

V období december – marec 2021 Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) realizovalo pre organizáciu IUVENTU kvantitatívny dotazníkový výskum zameraný na rôzne aspekty života mladých ľudí v súča…

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zakončila školský rok celoštátnymi kolami predmetových olympiád

V pondelok 14. 6. 2021 v súvislom 5-hodinovom bloku súťažili v chemických laboratóriách žiaci stredných odborných škôl s chemickým zameraním na celoštátnom kole Chemickej olympiády, kat. EF. Priest…

Štátna tajomníčka S. Síthová: Záleží nám na kvalitnom vyučovaní slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským

„Záleží nám na kvalitnom vyučovaní slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Je to jednou z nosných tém skvalitnenia národnostného školstva na Slovensku a zároveň je to aj úloha…

Koncoročné vysvedčenie si prevezme takmer 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl

Od štvrtka 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 30. augusta. Zaslúžený oddych čaká aj takmer 41-tisíc učiteľov základných škôl a viac ako 21-tisíc pedagógov stredných…

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v druhom polroku 2021

V rámci súčasného programového obdobia ECML na roky 2020 – 2023 s názvom Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie budú v druhom polroku 2021 uspo…

Slovenskí vysokoškoláci zabojujú na európskom turnaji v e-športoch

Tímová spolupráca, zodpovednosť, rýchle rozhodovanie, koordinácia a účinná komunikácia – toto všetko sú benefity, ktoré do sveta mladých ľudí prinášajú elektronické športy. Rezort školstva eviduje …

LIVE Stream NŠC: Mentálny tréning a psychologická príprava športovcov

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom podujatia bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami live strea…

B. Gröhling: Žiaci sa môžu do stredy 30. júna prihlásiť do výboru pre zmeny vo vzdelávaní

Žiacky poradný výbor bude fungovať ako miesto, kde môžu aktívni žiaci prichádzať s návrhmi na zlepšenie vzdelávania. Bude jedným z pilierov v zmenách v učive a v spôsoboch vzdelávania, na ktorých p…

B. Gröhling: Každý jeden zaočkovaný pomôže udržať školy otvorené od septembra

„Očkovanie nie je len o dovolenke v zahraničí, je to aj o otvorených a bezpečných školách od septembra. Je to o našom zdraví a o tom, aby sme sa vrátili k bežnému životu. Každý jeden z nás, ktorý s…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku