Aktuality

Profesionálni majstri z Európy a ich zručnosti na EuroSkills 2021 „Prestíž doma, značka v zahraničí“

Svoje zastúpenie pripravuje aj Slovensko. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s expertami na základe ich výborných výsledkov nominoval osem súťažiacich v siedmich  profesiách.…

LIVE Stream NŠC: Podvýživa v športe – ženská a mužská triáda. Ako ovplyvňuje výživa v športe zdravie a výkon?

Moderátorkou podujatia bude Márie Stracenská, bývalá novinárka a redaktorka televízie TA3, STV a Markíza.   Hosťami live streamu budú: Jana Dukátová, reprezentantka SR vo vodnom slalome, je v…

I. Husár: Šport sa dočkal. Povinné testovanie na športových podujatiach do 100 účastníkov bude zrušené

Zelená fáza Covid automatu znamená uvoľnenie opatrení. Napriek tomu sa na športových súťažiach, ktoré nepresiahli stovku účastníkov, bolo potrebné preukázať testom. „Argumentovali sme porovnávaním …

Bežné typizované školy sa dajú zmeniť na modernejšie. Pohľad architekta pomôže určiť prioritu

Podľa štatistík žiaci a učitelia trávia v škole takmer dve tretiny roka. Keďže prevažnú časť sedia v laviciach alebo sa pohybujú na chodbách, tento školský priestor vplýva aj na ich zdravie, psychi…

B. Gröhling: Oceňujem, že sa mladí ľudia očkujú

Ministerstvo zdravotníctva SR v stredu zverejnilo informáciu, že čísla sú už tretí týždeň nad kritickou hodnotou. Na Slovensku tak už môžeme otvorene hovoriť o začiatku tretej vlny pandémie. „Zm…

Štyri bronzové a jednu striebornú medailu si odnášajú mladí biológovia z Medzinárodnej biologickej súťaže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže opäť organizačne pomohol so súťažou mladých biológov. Medzinárodná súťaž pozostávala z dvoch testov, teoreticko-praktického a teoretického. To, že sa súťažiaci …

S. Síthová: Zmenou poradenského systému získa podporu každé jedno dieťa

Od roku 2008 je na školách zavedená integrácia, to znamená, že pomáhame len deťom, ktoré boli diagnostikované. Takýto systém je však nedokonalý a v mnohých veciach nefunkčný. „Prioritou ministerstv…

B. Gröhling: Okresy s nízkym percentom zaočkovanosti budú problémom aj pre školy

Vyššia zaočkovanosť tak napomôže tomu, aby školy poskytovali prezenčnú výučbu. Miera zaočkovanosti v okresoch tak ovplyvní aj chod škôl: ukazuje, kde je vyššie riziko výskytu ohnísk nákazy a kde ni…

Rezort školstva kontinuálne podporuje zmierňovanie dopadov v oblasti vzdelávania na školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a realizuje proces koordinovanej digitálnej transformácie škôl

Na podporu kvalitnej pripravenosti na úrovni personálneho a technického vybavenia škôl a Letné školy vyčlenil rezort školstva viac ako 40, 3 mil. eur z operačného programu Ľudské zdroje. Národné pr…

Štyri priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pod jednou strechou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

Cieľom transformácie je optimalizovať štruktúru a činnosti priamo riadených organizácií tak, aby prinášali maximálny úžitok a čo najefektívnejšie využitie zdrojov na vzdelávanie - formálne i neform…

Štátna tajomníčka S. Síthová: V triede sa musí dobre cítiť učiteľ aj žiak

Menej je niekedy viac - pravidlo, ktoré platí nielen v živote, ale aj v usporiadanosti priestoru.  Vo všeobecnosti platí, že triedy majú byť vzdušné, jednoduché, a na stenách sa neodporúča veľa mal…

B. Gröhling vyzýva učiteľov, aby sa zaočkovali

V súvislosti s prípravami na nový školský rok je nutné, aby na školách bola čo najvyššia zaočkovanosť. Zamedzí sa tak šíreniu ochorenia v triedach či školách. Rizikovým faktorom je tiež vyšší priem…

Štátny tajomník I. Husár: Začínajú sa Hry XXXII. olympiády v Tokiu. Našim športovcom želám veľa úspechov

„Športovcom želám veľa úspechov, osobných rekordov a aby boli na seba hrdí. Tieto hry budú iné, na aké sme zvyknutí, k najlepším výkonom nebudú povzbudzovať ľudia z tribún. No verím, že aj napriek …

S. Síthová: Pripravujeme súbor opatrení, aby sme minimalizovali opakovanie ročníka

Rezort školstva pracuje na systémových krokoch, ktoré nebudú len jednorazovým riešením, ako napríklad plošný zákaz opakovania ročníka. Je v záujme žiaka, aby si dostatočne osvojil potrebné vedomost…

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Rezort školstva hľadá hodnotiteľov, za účelom zabezpečenia transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí dopytovo-orientovanej výzvy s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Slovenský výskum bude dostupnejší a viditeľnejší. Národná stratégia pre otvorenú vedu SR je schválená

Transparentný prístup k vedeckým údajom „dostal zelenú.“ Vláda schválila Národnú stratégiu pre otvorenú vedu SR (stratégia). Prezentuje základné tézy otvorenej vedy, opisuje situáciu v oblasti otvo…

Mars ako náš nový domov? Prejavte sa v súťažiach Týždňa vedy a techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci príprav Týždňa vedy a techniky 2021 spustilo aktuálne registráciu na výtvarnú aj grafickú súťaž podujatia. Mladí žiaci a študenti sa svoj…

Štátny tajomník Ľ. Paulis: Východiskovým bodom pri budovaní Európskeho výskumného priestoru môže byť Plán obnovy a odolnosti

Kľúčovou podmienkou pre vybudovanie nového EVP je, aby si jeho víziu osvojili aj politici na národnej úrovni. „Kroky vedúce k budovaniu nového EVP by mali byť koordinované s národnými plánmi a refo…

Pätica mladých Slovákov vybojovala na medzinárodnej súťaži fyzikov zlato

Turnaj mladých fyzikov je stredoškolská súťaž, ktorú organizačne zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. V rámci turnaja riešia 5-členné tímy takmer celý rok komplikované úlohy, ktoré zväč…

Na Slovensku prebieha medzinárodný výskum zručností dospelých

Výskum realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdro…

Podcast: Ako povedať deťom, že sa rozchádzame?

„To, že sa rozchádzate, nikdy neoznamujte deťom sami. Počkajte si na vhodnú chvíľu, aby ste im to mohli povedať v pokoji obaja,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsy…

Talentovaní fyzici priniesli ďalšie cenné medaily

Organizátorom dištančného priebehu EuPhO 2021 bolo tento rok Estónsko. Olympiády sa zúčastnilo 219 žiakov z 30 krajín Európy a 16 krajín mimo Európy. Podujatie sa konalo 19. – 26. júna 2021 a organ…

Ministerstvo školstva posilnilo online vzdelávaciu platformu Viki a digitálnu databázu učiva Edu TV o nové materiály či edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách

V rámci rozširovania podpory dištančného vzdelávania na školách sa ministerstvu školstva podarilo sfunkčniť vzdelávaciu platformu Viki, ktorá učiteľom uľahčí využívanie digitálnych vzdelávacích mat…

Tehotenské štipendium bolo vyplatené už viac ako 600 študentkám

Tehotenské štipendium má slúžiť predovšetkým na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom stredoškolskej alebo vysokoškolskej študentky. Určené je však aj na zabezpečenie špeciálny…

Ivan Husár sa zúčastnil slávnostného aktu Sľubu slovenských výprav na hry XXXII. olympiády a XVI. paralympijské hry v Tokiu

V poradí XXXII. olympiáda sa uskutoční od 23. júla do 8. augusta v Tokiu a predstaví sa na nej spolu 41 slovenských športovcov. XVI. paralympiáda je na programe 24. augusta až 5. septembra. Barb…

Podcast: Štyri chybné ciele v správaní žiaka

V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, …

Podcast: Budeme namiesto známkovania hodnotiť v školách slovne?

„Rodičia vnímajú slovné hodnotenie pozitívne, starší žiaci však preferujú známky,“ hovorí Veronika Pekárová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dnešnom podcaste hovoríme  o…

Nesieťové materské školy sa už môžu registrovať do siete škôl a pomôcť tak rodičom a obciam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce pomôcť rodičom a samosprávam aj tým, že poskytlo finančnú pomoc päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nas…

Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme“

Otázky ako dosiahnuť rozvoj potenciálu všetkých žiakov a celej spoločnosti, aké sú príklady dobrej praxe a v čom spočívajú bariéry pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku boli súčasťou …

Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie nezískavame len v škole. Štát vám ich potvrdí oficiálnym dokladom

Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvali…

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku