Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji


Dňa 15. júla 2011 vstúpilo do platnosti „Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji“, ktoré upravuje postup pri vydávaní povolenia organizáciám výskumu a vývoja v SR.

Metodické usmernenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR obsahuje vzor povolenia prijímať cudzincov podľa §26b ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2011 Z. z. o organizácii činnosti vlády SR a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisoch, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR a tiež vzor dohody o hosťovaní, ktorá znižuje administráciu organizácie prijímajúcej cudzincov, ktorí nie sú občanmi členských štátov EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie na vykonávanie činností vo výskume a vývoji.

Právnická osoba vykonávajúce vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá chce získať povolenie na prijímanie cudzincov, predloží na MŠVVaŠ SR žiadosť o udelenie tohto povolenia a preukáže splnenie náležitostí určených osobitným predpisom v metodickom usmernení.

Aktuálny zoznam organizácií s povolením.

Skočiť na začiatok stránky