6.3.2019 - Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „V základnej škole úspešnejší II“ - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov, že z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP „V základnej škole úspešnejší II“ s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 plánuje túto výzvu ku dňu 8. apríla 2019 uzavrieť.
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy pre menej rozvinutý región (MRR), t. j. 18. februára 2019, resp. termínom uzavretia 1. kola výzvy pre viac rozvinutý región (VRR), t. j. 17.01.2019.
 
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku