Navigácia

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný univerzitný program

Program CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný univerzitný program) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.

Program sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov.

Program CEEPUS sa vyznačuje pomerne nízkou administratívnou náročnosťou, má vytvorený funkčný a efektívny systém riadenia a podávania informácií.

V každej členskej krajine je založená Národná kancelária programu CEEPUS. Na Slovensku je Národná kancelária programu CEEPUS v SAIA, n.o..

Dňa 20.9.2023 sa konal vo Varšave slávnostný podpis novej Dohody Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS IV) zo strany všetkých účastníckych krajín. Za Slovenskú republiku tento dokument podpísal štátny tajomník Michal Fedák. - Dohoda CEEPUS IV vstúpi do platnosti od 1.5.2025.

Pre viac info kliknite sem:

www.ceepus.saia.sk
www.ceepus.info

Skočiť na začiatok stránky