Navigácia

Výzva na výber expertov pre posúdenie internacionalizácie vysokých škôl

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlasuje výzvu na  národných a medzinárodných expertov pre vykonanie auditu/posúdenia internacionalizácie vysokých škôl. Ich úlohou bude tvorba metodiky posudzovania a  následné vykonanie auditu/posúdenia internacionalizácie na vysokých školách.

Výzva na výber expertov je realizovaná v rámci Plánu obnovy a odolnosti ako súčasť komponentu 10, investície 4. V súvislosti s výzvou budú  vytvorené panely národných a medzinárodných expertov na internacionalizáciu, ktorí v rámci jednotlivých krokov posúdia silné a slabé stránky internacionalizácie a vypracované odporúčania a akčné plány na implementáciu systémových zmien na 10 vybraných vysokých školách. V nadväznosti na audit, v súlade s odporúčaniami akčných plánov vypracujú, resp. aktualizujú vysoké školy svoju inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie a implementujú (aj v nadväznosti na poskytnuté financie z Plánu obnovy a odolnosti) zodpovedajúce opatrenia.

Bližšie informácie vrátane profilu expertov, požadovaných dokumentov, očakávaného časového harmonogramu, výšky odmien a procesu výberu nájdete v prílohe. 

Call for experts in internationalization for institutional assessments

The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic opening the call for national and international experts to conduct an audit/assessment of the internationalization of higher education institutions in Slovakia. The experts will be responsible for the creation of the methodology for assessment and subsequently conducting the audit/assessment of internationalization in higher education institutions.

This call for experts is part of the Recovery and Resilience Plan of the Slovak Republic, specifically as part of Investment 4, Component 10. In connection with this call, national and international panels of experts on internationalization will be established, who will assess the strengths and weaknesses of internationalization at individual steps, and develop recommendations and action plans for implementing systemic changes at 10 selected higher education institutions. Based on the audit, and in accordance with the recommendations of the action plans, higher education institutions will develop or update their institutional internationalization strategy and implement corresponding measures (in connection with funding provided through the Recovery and Resilience Plan).

Further information, including expert profiles, required documents, anticipated timetable, honorarium, and the selection process, can be found in the attachment.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky