Navigácia

Rok 2022

V súlade s § 4ac ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje MŠVVaŠ SR (ďalej len „ministerstvo“) informáciu o spôsobe pridelenia príspevku na školu v prírode a o výške príspevku.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú v roku 2022 bude ministerstvo poskytovať príspevok na školu v prírode školám až po uskutočnení školy v prírode (ďalej „ŠvP“).

O príspevok na ŠvP žiada škola (viď dolu Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na ŠvP) svojho zriaďovateľa podľa prílohy č. 1. Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príspevok na ŠvP regionálnemu úradu školskej správy podľa prílohy č. 2. Regionálny úrad školskej správy predkladá požiadavky jednotlivých zriaďovateľov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR formou prílohy č. 3.

Maximálna výška príspevku na školu v prírode v roku 2022 je 100 € alebo 150 € na žiaka pre najmenej rozvinuté okresy.

Z poskytnutých finančných prostriedkov nie je možné uhradiť žiadne náklady súvisiace so stornovaním škôl v prírode.

Príspevky možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa § 138 ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka.

Finančné prostriedky poskytnuté formou príspevku na ŠvP sú účelovo určené na príslušné aktivity konané minimálne v trvaní piatich dní s tým, že škola použije (pokiaľ to náklady na podporované aktivity umožnia)  na každého žiaka, ktorý sa zúčastní školy v prírode, maximálne 100 € alebo 150 €. To znamená, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy v prvom až štvrtom ročníku základnej školy a špeciálnej základnej školy.

Pri príprave rozpočtu na podporované aktivity vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu podporí školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni. V nižšie uvedených pravidlách ministerstvo zohľadňuje skutočnosť, že uskutočňovanie škôl v prírode sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník.

Školy nahlasovali v septembri 2021 prostredníctvom RIS-u  počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2022 zúčastnia školy v prírode. Počet nahlásených žiakov na školu v prírode nesmel presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni danej základnej školy v školskom roku 2021/2022.

Uvedené pravidlo malo garantovať každej škole podporu najmenej 35 žiakov; toto opatrenie reaguje na skutočnosť, že v mnohých prípadoch je priemerný počet žiakov v ročníku aj po vynásobení číslom 1,2 nižší ako je ekonomicky výhodný počet žiakov vyslaných  na školu v prírode.

V prípadoch, keď určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov podľa vyššie uvedeného bodu neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov, ktorých chce škola v roku 2022 vyslať na školu v prírode, môže škola požiadať ministerstvo pred uskutočnením školy v prírode o zvýšenie počtu žiakov prostredníctvom Žiadosti o navýšenie počtu žiakov vysielaných na školu v prírode v roku 2022. Vzor žiadosti je uvedený dolu. Škola odošle vyplnenú žiadosť na adresu andrea.szabova@minedu.sk, v žiadosti škola uvedie tel. číslo, na ktoré ministerstvo oznámi stanovisko k požadovanému navýšeniu. 

Upozorňujeme, že ministerstvo má v rozpočte na rok 2022 finančné prostriedky na príspevok na školu v prírode pre žiakov jedného ročníka 1. stupňa ZŠ / ŠZŠ.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky