06.12.2021 - Oznam o uzavretí výzvy – "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania", kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že ku dňu 06.12.2021 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“, kód OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01. Príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy, t. j. 29. októbra 2021.
Skočiť na začiatok stránky