29.07.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01 pre národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01

Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 30.09.2016

  • 16.12.2020 - USMERNENIE č. 3 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.
  • 25.06.2020 - USMERNENIE č. 2 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.
  • 29.09.2016 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľov k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy
  • Archív
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku