Navigácia

13.10.2021 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" a kódom výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o poskytnutie NFP, že vyhlásilo posledné - 4. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01, s dátumom uzávierky: 29.10.2021.

Po uzavretí 4. hodnotiaceho kola rezort školstva predmetnú výzvu uzavrie.

Skočiť na začiatok stránky